« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 657/2020 vyvěšeno dne: 06.10.2020 Datum sejmutí: 22.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí dor. VV. Záměr „Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové“ nemá významný vliv na ŽP a nebude pos. podle zák.
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
<br> 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1 písm.g)
<br> zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 22 písm.a)
<br> zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),na základě oznámení <,>
<br> které prostřednictvím Ing.Pavly Žídkové,Polní 293,747 62 Mokré Lazce,IČO 616 11 531,podala obchodní
<br> firma KAMENOLOMY ČR s.r.o <.>,se sídlem Polanecká 849,Svinov,721 00 Ostrava,IČO 494 52 011
<br> rozhodl
<br> podle ust.§ 7 odst.6 zákona,že záměr
<br> „Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Identifikační údaje
<br> 1.Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
<br> Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové
<br> Bod č.79 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše
<br> od stanoveného limitu 5 ha nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu 10 tis.t/rok <.>
<br> Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu 5 ha nebo s kapacitou od stanoveného
<br> limitu 10 tis.t/rok.Těžba rašeliny) kategorie II přílohy č.1 k zákonu – změna záměru <.>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru je pokračování těžby amfibolicko-biotitického granodioritu blatenského typu na výhradn...

Načteno

edesky.cz/d/4217020

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz