« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 1/2 - byt č. 808/14, Vršovice, č.p. 808, byt. dům,na pozemku parc.č. 1972, včetně příslušenství (sklepní kóje), LV 7279 a LV 1325, v k.ú. Vršovice, obec Praha HOM-74884/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 1/2 - byt č. 808/14, Vršovice, č.p. 808, byt. dům,na pozemku parc.č. 1972, včetně příslušenství (sklepní kóje), LV 7279 a LV 1325, v k.ú. Vršovice, obec Praha HOM-74884/2020
Č.j.094 EX 04158/19-089
<br> číslo návrhu 387239
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Prahy 10 ze dne
05.06.2019,č.j.49 EXE 2725/2019-9 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek OS Prahy 10 ze dne 23.01.2019,č.j.9 C 386/2018-24 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> Komerční banka,a.s <.>,se sídlem Na příkopě 969/33,Praha 110 00,IČ: 45317054 <,>
právní zástupce Mgr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Na Florenci XXXX/XX,XXX XX
Praha 1 <,>
<br> proti
povinnému:
<br> XXXXX XXXXX,bytem Vršovická čp.XXX / čo.XX,Praha - Vršovice 101 00,nar <.>
20.01.1975 <,>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 12.11.2020 v 10:00 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 12.11.2020 v 10:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li
poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> III <.>
<br>
<br>
Pořadové číslo dražebního jednání: 1.kolo
IV <.>
<br> Registrace dražitelů:
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit p...

Načteno

edesky.cz/d/4216723

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz