« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby na neurčito: podíl 1/18 - stavby bez čp/če (garáže) na pozemku parc.č. 538 a parc.č. 539, soubor pozemků (lesních a orná půda), LV 395, v k.ú. Vysoké nad Jizerou, obec Vysoké nad Jizerou, okr. Semily HOM-74893/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby na neurčito: podíl 1/18 - stavby bez čp/če (garáže) na pozemku parc.č. 538 a parc.č. 539, soubor pozemků (lesních a orná půda), LV 395, v k.ú. Vysoké nad Jizerou, obec Vysoké nad Jizerou, okr. Semily HOM-74893/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 83423/13-178
zn.opr.3100181118
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření k provedení exekuce,vydaného
Obvodním soudem pro Prahu 3 dne 15.05.2013 č.j.35 EXE 1442/2013,podle vykonatelného rozsudku
Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.59 EC 62/2012-39 ze dne 14.01.2013 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXX XXXX,bytem Ježkova XXX/X,Praha-Žižkov,dat.nar.: 12.09.1974
<br> na návrh oprávněného: Česká podnikatelská pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní
665/23,Praha,IČ: 63998530,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXX <,>
advokát,se sídlem Apolinářská XXX/X,Praha,PSČ: 128 00,IČ: 14904411
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 963,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 08.10.2020 ohledně níže uvedené nemovité věci:
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na
el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat <.>
<br> 1
<br>
<br>
- S podílem 1/18 ve vlastnictví povinného XXXXXXXX XXXX
<br> se odklá...

Načteno

edesky.cz/d/4216714

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz