« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Dražba č.j. 203 Ex 13957/20-31

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba č.j. 203 Ex 13957/20-31 (2,14 MB)
n ů=:š!===."?'ů=,!:ffi-
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX * XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 - fax: 588 003 990
<br> e-mail: urad@eujicha.cz * internet: www.eujicha.cz * ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1395720
<br> značka oprávněného:
Naše Č.j.:
<br> 203 EX 13957/20-31
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
provedením exekuce na základě pověření,které vydal Městský soud v Brně dne 20.5.2020,č.j.26EXE841/2020-21 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 18.2.2019,č.j <.>
25C215/2016-153 vydal Okresní soud Brno - venkov,rozsudek ze dne 27.2.2020,č.j.13Col20/2019-199 vydal Krajský
soud v Brně k uspokojení pohledávky oprávněného: Veronika Hyráková,česká 55,66431 česká,nar.7.10.1980,zast <.>
Mgr.PhDr.XXXX XXXXXXXX,advokát,Mečířova XXXX/X,XXXXX Brno Královo Pole,Ič0 72348682,proti povinnému:
XXXXXXXX XXXXXX,' - v částce O,XX Kč s
příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštnim roznodnutím,vydává tuto
<br> l
<br> Dražební vyhlášku
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br> I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronícké dražby: dne 16.12.2020 v 13:00 hod (od tohoto okarnžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 16.12.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé čim podání
(§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen,<,> o.s.ř.")) - bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,ze dražitelé stále činí
podání a okarnžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předchá...

Načteno

edesky.cz/d/4215939

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz