« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o nařízení DR elektronický 2020 09 11 06 52 14
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 5635011
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud v Šumperku dne 1.12.2011,č.j.4EXE2522/2011-
10,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 17.6.2011 <,>
č.j.216C62/2011-8 vydal Okresní soud v Šumperku k uspokojení pohledávky oprávněného: Slavia pojišťovna a.s.<,>
Táborská 940/31,14000 Praha Nusle,IČO 60197501,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXX,advokát,Pivovarské náměstí XXX <,>
XXXXX Lanškroun Ostrovské Předměstí,IČO 66248744,proti povinnému: Vilém Holub,Linhartova 108,78963 Ruda nad
Moravou Ruda nad Moravou,nar.4.4.1969,IČO 64107876,v částce 534,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů
exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává toto
<br>
<br> USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU
o provedení elektronické dražby
<br>
I <.>
<br>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 11.11.2020 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.11.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
(§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna da...

Načteno

edesky.cz/d/4215329

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz