« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

121743 2019 situace
LEGEND :atastrálníhranioe
<br> „Mranioe parcel investora ( =stavební pozemek <,>
<br> „< oplocení mimo uliční část),“ oplocení— kovové stojky s drátěným pletivem,podhrabové desky oplocení v uliční čáře- H1;6m stejné + vstupní branka
<br> a vjezdová brána zapuštěné více do pozemku
<br> stávající asfaltová komunikace
<br> pňpojeni na komunikaci— dlážděná plocha- betonová dlažba s obrubníky.spádováno do zeleně
<br> _ i,* *" (- stávajicí vodovod obce \ — —< — navrhovaná přípojka vodovodni -JIŽ Povou-zno
<br> * * A stávající nadzemní vedení NN- ČEZ
<br> „ __ _ mnavrhovaná přípojka NN- JIŽ POVOLENO CESKříň NN- SS 100 + RE
<br> — — nový rozvod NN do garáže- CYKY 5x4
<br> \.\ \ “\,>
<br> ( “ _ — avrhovaná dešť.kanal a nádoba na dešťovou vodu- “ ***-'; £ Gílz POVOLENO ? 7 >; © —( —navrhovaná splaškov.kan.a navrhovaná ČOV— JlZ „ POVOLENO 41154 metalický kabel CETlN D—Wávrh- pňpojení sděl.kabel-2 páry (kabel _ “b _ "TCEPKPFLE BXNO,4 ukončený přímo v objektu v rozvaděči MRKí O)._ ; dřevěná terasa u domu _; f \ —.plochy zpevnene— dlazba betonove ve stěrkovem lom,\.\SO (iz—zahradni Sklad či; ve spádu do zatravněni 21,8m2 dílu \ ' \ \ [ <.>
<br> výškové kóty stávající
<br>.v A ".“\" :.' ; __ "_4 Mawe kóty upraveného terénu / má? ) ' _
<br> „uo lí _ - _ <.>,*.— „ *.J É.<.> : ; <.>,<.> ;.<.> : V A.| “\ __4 __ _—______ _ \' 'A il.-'.<.> „;),-_ 455.1 __ _ _ _ _._ _ __ _ ' SO 03-sklad kol o.<.> v,(\ _ _ __; 1128/1E _ - _ _ „\ ___“ HJ.i.<.> _ * „___ II \.|_ : __ Q ; -— 1 145/3 E'r 51“.<.>.<.>.<.> u “,<.> " “ 4" ÚT: zatravněnl Jiřina _ \ o __ ' ——-— —a,250=413,ao.n.m “' ' “í ' _ íf' pvcomqu | I | | | i I I ' ' 80 (MA-venkovní sezení 40,sz _“ » _ ' "?— _ _ __ „ \\ VSAKOVAC \ “ (:“-1,041? 41 u \ hl.5m 5.\.\“? „.<.> L| “741 411,43 /-\ napojení na stávající sděl.kabel dopomka/výumíabjektsa CETIN,2 páry (kabel zpěpiou klapkou TCEPKPFLE 3XNO,4 ukončený
<br> přímo v objektu v rozvaděči),pokládka samostatné chráničky pro tel.kabe| Kopoňex o pr.90 mm s protahovacím drátem
<br> %poloha oplocení...
121743 2019 navrh vyroku UR
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 91543/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 121743/2019 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX027542Q*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 23.09.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
MUDr.XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bratrušov 219,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bratrušov 219,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> kterého zastupuje Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1976,Anglická 3207/17 <,>
<br> 787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 25.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí ve
<br> zjednodušeném územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené
<br> územní řízení <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona
<br> návrh výroku územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti
<br> návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se
<br> nezměnily podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
<br> (odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00,12:45 -
<br> 17:00,v ostatní dny po dohodě) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí <,>
<br> včetně grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,v...

Načteno

edesky.cz/d/4166707

Meta

Stavební informace   Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz