« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - spoluvlastnický podíl 1/86 - soubor pozemků (ostatní plocha), LV 6853, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-74302/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

spoluvlastnický podíl 1/86 - soubor pozemků (ostatní plocha), LV 6853, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-74302/2020
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 11612/13-225
v.s.oprávněný: 6134774790
č.j.oprávněný: 6134774790
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 5,č.j.33 EXE
1133/2013 – 14,ze dne 04.09.2013 <,>
proti povinnému: Viktoria ELT s.r.o.v likvidaci,Jindřicha Jindřicha 2725/14,15500,Praha,IČ
<br> 27878791,zast.JUDr.XXXX XXXXXXX,advokát,Karlovo náměstí XXX/XX,XXXXX <,>
Praha
<br> na návrh oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s <.>,Spálená 75/16,11304,Praha 1,adresa pro
doručování Česká pojišťovna a.s <.>,Referát právní - regresy,Rašínova 7,60166 <,>
Brno,IČ 45272956,zast.Mgr.XXX XXXXXX,advokát,Na královně XXX,XXXXX <,>
Praha 5 - Zbraslav
<br> pro 1 335,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 25.11.2020 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: n...

Načteno

edesky.cz/d/4142941

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz