« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zrušení dražby: podíl 1/6 - rodinná rekreace, Březová, č.e. 44, na pozemku parc.č. St. 134, pozemek parc.č. 108/2 (trvalý travní porost), L, v k.ú. Březová u Hořovic, obec Březová, okr. Beroun, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-74330/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zrušení dražby: podíl 1/6 - rodinná rekreace, Březová, č.e. 44, na pozemku parc.č. St. 134, pozemek parc.č. 108/2 (trvalý travní porost), L, v k.ú. Březová u Hořovic, obec Březová, okr. Beroun, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-74330/2020
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 6819/16-209
v.s.oprávněný: 2010136887
č.j.oprávněný: 2010136887
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 9,č.j.75 EXE
2672/2016 - 17,ze dne 14.04.2016 <,>
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXXX,Sokolovská XX/XXX,XXXXX,Praha,nar.09.07.1974,IČ
<br> 76013782
na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX,advokát,Štěpánská XXX/X,XXXXX,Brno
<br>
pro 8 806,34 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl takto:
<br> I.Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 11.11.2020 v 11:00 hod.konané
<br> prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz,usnesením
č.j.120 EX 6819/16-169 ze dne 01.09.2020,jehož předmětem měly být nemovité věci:
<br>
<br> Podíl 1/6
<br>
<br>
<br> s e n e k o n á <.>
<br>
<br>
Odůvodnění:
<br>
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 01.09.2020 vydal v souladu s ustanovením
§ 52 odst.1 a 2 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekučního řádu,a za použití ustanovení § 336b odst.1 a 2 a
souvisejících ustanovení zákona č.99/1963 ...

Načteno

edesky.cz/d/4142928

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz