« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemek parc.č. 944 (zemědělský půdní fond), LV 1154, v k.ú. Davle, okr. Praha-západ HOM-74328/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemek parc.č. 944 (zemědělský půdní fond), LV 1154, v k.ú. Davle, okr. Praha-západ HOM-74328/2020
Č.j.: 137 Ex 6799/11-155
Ev.č.opr.PP-00238/2051932281
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Obvodním soudem pro Prahu 3
provedením exekuce na základě usnesení č.j.35 EXE 35936/2011-12 ze dne 25.10.2011,kterým byla nařízena
exekuce dle platebního rozkazu č.j.12 EC 103/2010 ze dne 28.12.2010 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 3,který
nabyl právní moci dne 22.01.2011a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: REVOLUTION Invest,spol.s r.o <.>
se sídlem Josefská 612/15,Brno,PSČ: 602 00,IČ: 26933446 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.XXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Nové sady XXX/X,Brno,PSČ:
602 00,IČ: 71471936
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> 1.XXXXXXX XXXXXXX
bytem Havlíčkovo náměstí XXX/X,Praha-Žižkov,PSČ: XXX 00,dat.nar.: 04.02.1960
(dále pouze povinný)
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "o.s.ř."),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává toto
<br> Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 27.10.2020 v 13:00:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražb...

Načteno

edesky.cz/d/4142925

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz