« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Exekutorský úřad Strakonice - Dražební vyhláška čj. 212 EX 6/19-64, pozemek v k. ú. Česká Ves v Podještědí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Strakonice - Dražební vyhláška čj. 212 EX 6/19-64, pozemek v k. ú. Česká Ves v Podještědí
č.j.212 EX 6/19-64
<br> Dražební vyhláška
(druhá dražba)
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Strakonice,se sídlem Plánkova XXX,386 01
Strakonice,pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaném Obvodním soudem
pro Prahu 1 ze dne 22.01.2019 č.j.48 EXE 51/2019-8 <,>
<br> proti povinnému: WERCONAN s.r.o <.>,se sídlem Klimentská 1746/52,Praha,PSČ: 110 00,IČ:
04162897 <,>
<br> na návrh
oprávněného:
<br> MORAVOSPED,spol.s r.o <.>,se sídlem Hudcova 532/78b,Brno,IČ: 49966464 <,>
<br> o vymožení vymáhané pohledávky spolu s náklady oprávněného a náklady exekuce rozhodl
<br> takto:
<br> I.Druhá dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 20.10.2020 v 11:00 hodin.Od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den v 12:00 hodin.Dražba se bude konat do
doby,dokud dražitelé činí podání (ust.§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v
platném znění (dále jen „o.s.ř.“)).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup
dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za
učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním
zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem)
<br> Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je Registrovaným dražitelem
pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz,prokáže svou totožnost,k této dražbě se na výše
uvedeném portálu přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené
t...

Načteno

edesky.cz/d/4142842

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz