« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 23 9 2020
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 6558/17-158
v.s.oprávněný: 655817
<br> č.j.oprávněný: 222/15
<br> soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Českých Budějovicích,č.j <.>
43 EXE 1857/2017,ze dne 07.06.2017
proti povinnému: XXXX XXXXX,XXXXX,Kuřim,IČ
<br> XXXXXXXX
na návrh oprávněného: SENESI,SE,Budějovická 1228,38901,Vodňany,IČ 24850985,zast <.>
<br> advokát <,>
pro 71 936,00 Kč s příslušenstvím
<br> v y d á v á
<br> u s n e s e n í
o n a ř í z e n í d a l š í h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í
<br> (elektronické dražby)
<br> I <.>
Druhá dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 23.09.2020 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 23.09.2020 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončen...

Načteno

edesky.cz/d/4142770

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz