« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Dražební vyhláška č.j. 167 EX 2374/08-252

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 2374/08-252
ÚŘAD ušersxri: čAsn PRAHA15 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: /ZÚ-„Vb 92245 „?,/0 024005? <.>,_.<.>,<.>.VE STEJNÉ LHÚTĚ,<.> Ú S N E S E N I wvtštvo | ELEKTRONICKY p r a s e : ! Petllt ': oaov 2116; v ! B" 4; www.praha15.cz Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,Dědinská XXX/XX,XXX 00 Praha 6,rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: SERRAGI—HS LOAN MANAGEMENT LTD.„ Afentrikas 4,Afentrika Court,Ofňce 2,6018,Larnaca,IČ 257931,zast.Mgr.XXX XXXXX,advokát,Rybná XXX/XX,XXXXX,Praha X a v neprospěch povinného: XXXX XXXXXX,Dýšinská XXX,XXXXX,Praha,XXar.13.02.1952,IČ 62406574,adresa pro doručování Karpatská 1187/4,10000,Praha 10,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,a vydává dle & 3360 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) č.j.: 167 EX 2374/08-252 u s n e s e n í 0 n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í (dražební vyhláška) I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 01.10.2020 v 11:00 hod.na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 01.10.2020 v 11:20 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání,nebude-li učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se považuje za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví on- line v seznamu přijatých podání.<.> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci: -podil ve výši íd.4/6 na: Po:emky Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob vvuši t i Způsob ochrany ...

Načteno

edesky.cz/d/4142705

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz