« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Dražební vyhláška - nemovité věci; 168 EXD 3/20-4 usn.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4.pdf
Exekutorský úřad Rokycany,soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXX
Pivovarská XXX,XXX XX Rokycany,IČ: XXXXXXXX
tel: 734 836 345,email: podatelna@exekutorcr.cz,web: www.exekutorcr.cz <,>
datová schránka: xd24rz4,bankovní účet 246916748/0300 u ČSOB,a.s <.>
<br> 168 EXD 3/20-4
<br> U S N E S E N Í
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Mgr.XXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Rokycany pověřený na základě usnesení Obvodního
soudu pro Prahu 10 ze dne 23.03.2020,č.j.27 D 1774/2006-403,který rozhodl Mgr.Martinem Říhou <,>
notářem v Praze,se sídlem notářské kanceláře: Václavské náměstí 807/64,Nové Město,110 00 Praha 1 <,>
kterého tento soud pověřil k provedení úkonů ve věci likvidace pozůstalosti zůstavitele: XXXXXXXXX XXXXXX <,>
datum narození: XX.XX.XXXX,poslední trvalý pobyt: Edisonova 429,Petrovice,Praha 10,datum úmrtí:
31.10.2016 <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu:
<br> www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.10.2020 v 10:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání <.>
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 20.10.2020 v 11:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších
změn,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání,a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se
opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové
sítě (e-mailem) a rovněž se ob...

Načteno

edesky.cz/d/4142684

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz