« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Usnesení - odročení dražby; 067 EX 4694/19-96-usn.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1568-EX_469419-96_DTR20200915_4425127831234735733.pdf
č.j.: 067 EX 4694/19-96
č.o.: 14407377
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 49
EXE 1108/2019-24,které vydal Obvodní soud pro Prahu 10,dne 18.03.2019 ve prospěch
oprávněného Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha <,>
IČ 00005886,zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,advokát,i.s JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Josefa Knihy
XXX,XXXXX Rokycany,Národní 416/37,11000,Praha a v neprospěch povinného: ALESYA
POPOVA,Chotutická 491/6,10800,Praha,nar.25.12.1989,zast.opatrovníkem Mgr.XXXXX XXXXXXX <,>
advokát,Lublaňská XX/X,XXXXX,Praha 2
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst.2 exekučního řádu o d r o č u j e dražební
jednání nařízené usnesením č.j.067 EX 4694/19-69,ze dne 29.6.2020,a to na neurčito <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Usnesením – dražební vyhláškou č.j.067 EX 4694/19-69,ze dne 29.6.2020,byla na den 15.9.2020
nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví č.3081 v katastrálním
území Malešice <.>
S ohledem na skutečnost,že nebylo prokázáno doručení usnesení – dražební vyhlášky č.j.067 EX
4694/19-69,ze dne 29.6.2020 všem účastníkům řízení dle ust.§ 336c,odst.1) zák.č.99/1963 Sb.<,>
rozhodl soudní exekutor tak,jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno a dražební jednání odročil na
neurčito <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 15.9.2020
<br> otisk úředního razítka
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Mail: e-podatelna@exekuce.eu
<br> Za správnost:
XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému...

Načteno

edesky.cz/d/4142683

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz