« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Usnesení - odročení dražby; 067 EX 100054/08-290-usn.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1568-EX_10005408-290_DTR20200915_4105533588750708686.pdf
č.j.: 067 EX 100054/08-290
č.o.: 2004358
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.:
55Nc 36/2008-2,které vydal Obvodní soud pro Prahu 10,dne 23.10.2008 ve prospěch oprávněného
Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886 <,>
zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha X a v neprospěch povinného:
XXXXXX XXXXXXXX,Taškentská XXXX/X,XXXXX,Praha,nar.03.01.1977,IČ 76059936
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst.2 exekučního řádu o d r o č u j e dražební
jednání nařízené usnesením č.j.067 EX 100054/08-209,ze dne 18.6.2020,a to na neurčito <.>
<br> Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou č.j.067 EX 100054/08-209,ze dne 18.6.2020,byla na den
15.9.2020 nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví č.57
v katastrálním území Dobšice u Žehuně.V průběhu exekučního řízení bylo zjištěno,že proti
povinnému je vedeno insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů,se všemi účinky s tím spojenými.Z tohoto
důvodu soudní exekutor rozhodl tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,a dražební
jednání nařízené na den 15.9.2020 odročil na neurčito <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 15.9.2020
<br> otisk úředního razítka
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Mail: e-podatelna@exekuce.eu
<br> Za správnost:
XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto ...

Načteno

edesky.cz/d/4142682

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz