« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň (Česká Lípa) - Dražební vyhláška-opakovaná držba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška-opakovaná dražba
Č.j.: 137 Ex 4674/17-147
Ev.č.opr.1194849
<br> Usnesení
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v České Lípě vedením
exekuce dle rozsudku č.j.11 C 288/2015 - 52 ze dne 07.04.2016 vydaného Okresním soudem v České Lípě,který nabyl
právní moci a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Air Bank a.s <.>
se sídlem Evropská 2690/17,Praha,PSČ: 160 00,IČ: 29045371
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> XXX XXXXX
bytem Tuhaň č.p.XX,Tuhaň,PSČ: 472 01,dat.nar.: 04.02.1968,IČ: 61521272
(dále pouze povinný)
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),ve znění účinném od data 01.01.2013
<br> vydává toto
<br> Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 05.11.2020 v 09:00:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Bezprostředně po ukončení dražby exekutor
udělí příklep dražiteli,který učinil nejvyšší podání.Ukončení elektronické dražby dne 05.11.2020 09:30:00 hod.Časy
zahájení dražby,ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru <...

Načteno

edesky.cz/d/4141965

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuhaň (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz