« Najít podobné dokumenty

Obec Rychnov na Moravě - 30 - 2020 Územní rozhodnutí kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rychnov na Moravě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzemni_rozhodnuti.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> nám.T.G.Masaryka 29,571 01 Moravská Třebová
<br>
DOPIS ZE DNE: 21.8.2019
SPISOVÁ ZN.S MUMT 25253/2019-OVUP1
<br>
Obec Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě 63
569 34 Rychnov na Moravě
<br>
<br> NAŠE Č.J.:
<br> VYŘIZUJE:
<br> E-MAIL:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> PRACOVIŠTĚ:
<br> Č.j.MUMT 26496/2020
Ing.XXXXX XXXXXX
dsejbal@mtrebova.cz
XXX XXX XXX,XXX 272 502
461 353 074
ul.Olomoucká 2
<br>
<br> DATUM: 8.9.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a zároveň místně příslušný
<br> podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
<br> stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 21.8.2019 podala
<br> Obec Rychnov na Moravě,IČO 00277312,Rychnov na Moravě 63,569 34 Rychnov na Moravě
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PRO OBEC RYCHNOV NA MORAVĚ
<br> - HORNÍ RYCHNOV,DOLNÍ RYCHNOV
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.7/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.14/1 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),st.p.16/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.16/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.21
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.31 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.32 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
<br> st.p.47 (zastavěná ploc...

Načteno

edesky.cz/d/4141577

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rychnov na Moravě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz