« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Stavební úpravy hal pro kuřata - farma Nihošovice" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 601/2020 vyvěšeno dne: 16.09.2020 Datum sejmutí: 02.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí doručované VV. Záměr „Stavební úpravy hal pro kuřata - farma Nihošovice" nemá významný vliv na ŽP
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
370 76 České Budějovice,jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),na základě oznámení podaného
Zemědělským obchodním družstvem Němětice,Nihošovice 24,387 01 Nihošovice,IČO 001 13 794,vyjádření
dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č.2 k zákonu <,>
<br> rozhodl
<br> podle § 7 odst.6 zákona,že záměr „Stavební úpravy hal pro kuřata – farma Nihošovice“ nemá
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> 1.Identifikační údaje
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
<br> Stavební úpravy hal pro kuřata – farma Nihošovice
<br> Ve smyslu § 4 odst.1,písm.c) zákona se jedná o významnou změnu záměru k bodu 69 – „Zařízení k chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek.(1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti)“ - tj.50 DJ,kategorie II přílohy č.1 k zákonu
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Pro účely chovu zvířat je v současné době ve stávajícím zemědělském areálu v k.ú.Nihošovice umístěno 6 hal
pro telata.Záměrem oznamovatele jsou stavební úpravy hal č.1 a 2,které budou nově využívány pro výkrm
kuřat.V každé hala se bude nacházet 19 995 ks kuřat,celkem tedy 39 990 ks kuřat tj.79,98 DJ.S chovem
t...

Načteno

edesky.cz/d/4141377

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz