« Najít podobné dokumenty

Město Hustopeče - Možnost převzít si písemnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hustopeče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud20200916.1.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E - S T A V E B N Í Ú Ř A D
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece.cz
<br> *s00nx01hytoj*
S 0 0 N X 0 1 H Y T O J
<br>
Č.j.MUH/ 58080/20/22 v Hustopečích dne 16.09.2020
SPIS.ZN.: výst/2199/20/22
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.Na MěÚ Hustopeče
také způsobem,umožňujícím dálkový přístup.Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení <.>
Vyvěšeno dne : ………………………… Sejmuto dne :………………
V elektronické podobě dne………………………… <.>
Podpis a razítko oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br>
MOŽNOST PŘEVZÍT SI PÍSEMNOST
<br>
Městský úřad Hustopeče,stavební úřad,jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební
zákon),v řízení zahájeném dne 27.02.2020 podáním Ing.Ladislava Konečného,nar.02.02.1956 <,>
Vídeňská 263/50,639 00 Brno,kterého na základě plné moci zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,Vltavská 215/7,625 00 Brno,s adresou pro doručování,Pavlice 110,671 56 Grešlové Mýto <,>
(dále jen „žadatel“) o vydání rozhodnutí o změně využití území (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č <.>
1996,1997,1998,1999,2000 v k.ú.Šitbořice,v zahájeném územním řízení za účelem „Rozšíření
těžby- cihelna Šitbořice“ v k.ú.Šitbořice,oznamuje dle § 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,možnost převzít si následující písemnost
<br>
usnesení o přerušení zahájeného územního řízení
<br>
vydané dne 16.09.2020 pod.č.j.MUH/58065/20/22,spis.zn.Výst/2199/20/22 pro – dědice po zemřelé
Jenovefě Nasadilové,691 76 Šitbořice 77 <.>
<br>
Oznámení o možnosti převzít si písemnost je doručováno veřejnou vyhláškou <.>
Účastníci řízení (dědicové po Jenovefě Nasadilové) si mohou písemnost vyzvednout v kanceláři č.705
stavebního úřadu MěÚ Hustopeče,ve dnech pondělí a středa 8.00 - 17.0...

Načteno

edesky.cz/d/4141326

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hustopeče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz