« Najít podobné dokumenty

Obec Třemešná - 72 Veřejná vyhláška oznámení pokračování územního řízení (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třemešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-8882894908177546166.pdf [0,28 MB]
H“ 2882/8
<br> U vodárny
<br> u_n-ku
<br> \
<br> ll 2882/9
<br> 1361
<br> mami nísm PRO ČERPÁNÍ mžinuí vmv
<br> SO 006 50 015
<br> PLOCHA 9,5x11 H\WHRAZENÁ mu stání "nimž/imma vamu „!“50 0 033 so 003.1.SO 0011
<br> ÚPRAVA STÁVAJÍEÍ xara/14mm v EIĚLEE Len
<br> SO 001.2
<br> 723 :!
<br> \ <.>
<br> aj „Kč MíZozo 50 016
<br> 50 005 50 011 50 006 so 007.1 so 002.2—
<br> /
<br> 2911/2
<br> O <.>
<br> \ \ 2849/2 285L/1 SO 002.1.! ZŠ A so oozz—f \ 2 2851/5 50 013.SO 002.3 ' 50 002—4“ 2851/6 2851/1 1353“ / || \ L—f.2352/3.21 || _ / 3 21/3 21/2 O.20 „ Á,21/1 33,2 55,1 |
dl-3576663610758428263.pdf [0,19 MB]
Z'O
<br> AGAVLS !NBLS!ND O !.LÍ'INGOHZOH !NVCIM Očld EDVLNEWHMOG
<br> nsauxM'g uadnls 000% * “W=-'a" sauMM !NQVHLIS !N'lymsvwx zur-al,msg:; 'Houv samu msg:; ')wz awzm "niva w 9 umana vně—away: ABINLS osm Hvsao 3.83 _ „_ :.Aonux w nL “mnou/\ magnuzaa aoa “ \;: MBH" VAouon,“S'e “ozana umsaANI ' 515314051; mwuumah-důom nwm-a,? H v an m osu “wu vxmvsvw'm 'wyN _.“ou-s ' samu.mvmaroud dGOZ 1VA03vudM 1 “DEPOÚC' 131VA03Wd2 'w'N'w 009199: oou'oz - suo os www ooo'vss= noo'ox - zoo os xsn' w:;u AS moomuvgnos N IAVčILOd ňň—A „„ „W gnonovudz v naouM VN aomyz „m SldGOd wmva 'IVAOOWdM ANBNZ SIdOd EZIAEIH _ — _
<br> NN D&lMEHÉI ÁGDAZDB EAO—HEIVX —— N -—- NN [MDB—13 ÁGDAZDH ::!AO'IHBVM — W — W _— NA OčllMšHšl VMFOdišid Y'AOHGVM —- “v — “v _-
<br> EDVZI'IVNVX YAOXSV'IdS — —< — —-c —
<br> ajvznvrwx onggaa — _ — _ —
<br> sm nADHJ z ACID/\ gnavcmo — _ _.<.>._ GOAOUDA gama _ _ _ _,_
<br> 3113 gNaza/WN
<br> [__—_I L.<.> —___!
<br> VčIOlSEIANI nMHBZDd JJINVHH
<br> [.LSOLIAONJN nmsvwx EDINVHH
<br> ADC-"80 QNVAOHHAVN šlAON
<br> ADEH'EIO 'ÁHJO'Id
<br> VUNÉIDEI'I
<br> Jméno : Ing,Vydal : PoslSi
<br> ' 'ed C.<.> Platnost do : 1,4,2031-"1010 "&'
<br> gNaamdo gv1n0d [vamu
<br> AMZOHčjd
<br> 11 31mm mayzoci v !NgNmu
<br> ': ;auyN !NgNma
<br> gNaugAso !NAOMNHA ngwauv
<br> AGDAZDH pxl/man's gAmyaw v vxroaggd NN mmm; Aun/\zoa ngwaav ÉDINVLSDJVHJ.v NA 031x313 vxroalgd
<br> nNMd UOAZOH y\owaav v vxroaggd AGUA AUOAZOči :;mmyauv v Mimdlčjd anvznvm on4530 onwauv
<br> A0; V HJVZI'IVNVM \jAOMSV'IdS YAOÍYHHV AH]OTd dZ V EJVMINHNOX
<br> ANINEI'IBZ !NYAOJVHdZ V [NYAOLSŠICI Očld DENGO
<br> gw [NYAOJVHdZ v AOHJ OHd Diamo [\lH v „4320 VAVHdlžjd
<br> lOÉ
<br> 3:21-000 +02:00) o (
<br> HO 05 9l0 D'.SLO Of 'ILO Oť ELO Of ZlO 05 HD Of OLO O'.600 O' <.>
<br> 800 O“
<br> LOO 0'
<br> 900 O'
<br> 500 O' 700 O“
<br> €00 O“
<br> ZOO O'.lOO D'
<br> gmargo HJANBZHAVN NVNZEIS
<br> \\ :—.)____„_- L/OZ (.-_ \\ r/f._g' 3 wi! !(.A; f'- \ /ÍŘÍC),f J | “ ff _/ _'__.»." ) /<_ L/LEBZ f ]? “__/If \\.<.> II' ';"Enm "\__ LL “„ Ill /,...
dl-3170904465848377163.pdf [0,38 MB]
Městský úřad Město Albrechtice strana 1 (celkem 16) Odbor stavební úřad a územní plánování nám.ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice IČO: 296228 DIČ: CZ00296228 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Praha a.s <.>,pobočka Krnov 94-2835900217/0100 NAŠE Čj.: Mě 8006/2020 taneco a.s.IČ: 027 21 341 nám.Minoritů 128/18 794 01 Krnov v zastoupení: JUDr.XXXXX XXXXXX,advokát Dvořák & Hochmann advokáti s.r.o.IČ: 293 66 062 Rašínova 68 760 01 Zlín NAŠE Sp.Zn.: 4182/2020/SU VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: l.petrova@mesto-albrechtice.cz ID: qz9b27r DATUM: 15.09.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Město Albrechtice,odbor stavební úřad a územní plánování,jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) obdržel dne 22.05.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu nazvanou: „Závod na výrobu a zpracování potravin“ s místem umístění na pozemcích parc.č.st.394,st.596,2842/4,2843,2844/1,2844/2,2845/1,2845/2,2846/2,2854/1,2882/8,2882/9,2910/3,2911/1,2925 a 2952 v k.ú.Třemešná,obec Třemešná.Stavebníkem je právnická osoba taneco a.s <.>,IČ: 027 21 341,se sídlem nám.Minoritů 128/18,794 01 Krnov.Žádost podala na základě plné moci ze dne 18.12.2018 za stavebníka společnost PROJEKTinvest,s.r.o <.>,zastoupená Ing.arch.Michalem Kotáskem,IČ: 645 10 476,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1281,760 01 Zlín.Dne 03.09.2020 stavební úřad obdržel „Sdělení o převzetí právního zastoupení“ spolu s plnou mocí ze dne 31.08.2020 k zastupování stavebníka,ve které byl jednáním za stavebníka zplnomocněn advokát JUDr.XXXXX XXXXXX,Dvořák & Hochmann advokáti s.r.o <.>,IČ: 293 66 062,se sídlem Rašínova 68,760 01 Zlín.Ve smyslu ustanovení § 44 odst.1 správního řádu bylo...

Načteno

edesky.cz/d/4141299

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třemešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz