« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Losiny - VV-Opatření obecné povahy - Stanovení záplaového územní včetně vymezení aktivní zóny významného vodn

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Losiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podpis, (O) Stanovení záplavového území Merta.pdf
1 (7) č.j.: KUOK 99234/2020
<br>
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
___________________________________________________________________
<br> Č.j.: KUOK 99234/2020 V Olomouci dne 14.9.2020
SpZn.: KÚOK/56940/2020/OŽPZ/339
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.spicakova@olkraj.cz
<br>
<br>
Počet listů: 4
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného
vodního toku Merta (IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„KÚOK“),jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 104 odst.2
písm.d) a § 107 odst.1 písm.o) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“),ust.§ 25,ust.§ 172 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“),v souladu s ust.§ 8 vyhlášky
č.79/2018 Sb <.>,o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“),na základě návrhu
správce významného vodního toku Merta a správce povodí: Povodí Moravy,s.p.<,>
IČO: 70890013,Dřevařská 11,601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“) ze dne
20.5.2020
<br>
I.nově stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 66 odst.1 vodního zákona a ust.§ 8 vyhlášky
pro rozliv Q100,Q20 a Q5 záplavové území významného vodního toku Merta
(IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104 v katastrálním území Petrov nad Desnou <,>
Sobotín,Maršíkov a Vernířovice u Sobotína,a to v rozsahu mapových podkladů –
situace záplavového území Merty zpracované navrhovatelem (Ing.Gimun <,>
Ženíšková) v 02/2020 (výkresy „Situace ZÚ Merty,km 0,000 – 11,104“ A.1.a A.2.)
v měřítku 1: 10 000,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření <.>
Čísl...

Načteno

edesky.cz/d/4141172

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velké Losiny
24. 09. 2020
23. 09. 2020
22. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velké Losiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz