« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) I. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 5940 20 Usneseni o narizeni elektronicke drazby
Č.j.: 137 Ex 1801/20-37
Ev.č.opr.VZP-20-00812301-J83S,Agendové číslo: 0045EX7220
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Městským soudem v Brně vedením
exekuce na základě exekučního titulu - výkazu nedoplatků č.j.7241804907 ze dne 16.11.2018 vydaného Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky,územní pracoviště Hodonín,který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve
věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem Orlická 2020/4,Praha,PSČ: 130 00,IČ: 41197518
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
bytem Okrouhlá XXX/X,Brno-Bohunice,PSČ: XXX XX,dat.nar.: 25.12.1966
(dále pouze povinný)
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),ve znění účinném od data 01.01.2013
<br> vydává toto
<br> Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 19.11.2020 v 09:30:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Bezprostředně po ukončení dražby exekutor
udělí příklep dražiteli,který učinil nejvyšší podání.Ukončení elektr...

Načteno

edesky.cz/d/4140461

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz