« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Cl Situační výkres širších vztahů
<br> if
<br> f.<.>._ __.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.> „„.<.> _.<.>.<.> „._
<br> „ k.ú.Rapotín \
<br> STANOVENO hwc? %“! 29020
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ZNAČKA ím.„mw
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ašDBOR DOPRAVY
<br> PODPIS ]
<br> Chodník,na ul.Výzkumníků v,Rapotípě PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENÍ (DSP) PARÉ:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTS! šuw ODBOR
<br> PO
<br> &
<br> Tento dokument je soucástí systému TP online.Bw vvtvořen v elektronické podobě jako jediný autentický onument <.>
<br> og eos _
<br> (Ý'ÚŘAD PERK DOPRAVY
<br> DPIS
<br> D
<br> i
<br> Š % 2 % %©
<br> L <.>
<br> %
<br> VIIH
<br> QEX <.>
<br> 1)
<br> cca 50
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno—strannými
<br> směrovacimi deskami
<br> odstup podélně 1-2m příčně 0,6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacimi deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacími deskami
<br> Odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> užití dopravních značek a dopravních zařízení vpřípadě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16ažB/20
<br> vzdáienosti v metrech
<br> 62
<br> TP 66 12015
<br> DFI-BOZ g u: 05
<br> „ Im mw“
<br> SLV
<br> | | | |,| | | | „a.<.>.„ „ „- mí.; asus/| | ?!— m— i“ 2859“ v ě" „.=;- N' N N'
<br> 5 15? „a
<br> POZNÁMKA:
<br> i FRU/MĚ! DLE TF 55 (usum FRD ozn-Emmi Pmuvwlm Mist ru POZEMNICH kownmcm
<br> NMRADNÍ TRASA PRO MDC! BUDE PRES FÁEV ZE_ENĚ_ KOLEM NEHGVII'OSH Hl
<br> unune 51mm! na Wzmcmmu umim srAvENiSTE.PRIPADNÉ mm 4qu uucE A A1 s
<br> & 2021-34! 2 4:1 ; g Výškový sysiam B.p.v.:ggznšagg'ninm m * Souřadnicový system S.JTSK pm "9 " zam-„ FHDJEKÍAN'I iNG.ZDGNEKW'IASEK XXX XXXXXX Vilásek vm Pramen-u iuazueuěxvrráažk pRmEKTovAA INENÝRSKA mmm wmcam w:...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 92457/2020
<br> Naše sp.zn.: 90445/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 7.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0276F4Y*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.9.2020 žádost od
<br>
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/44637 ul.Výzkumníků (v
<br> úseku mezi křižovatkami ul.Školní a ul.Polní) a na místních komunikacích ul.Polní,ul.Říční a ul <.>
<br> U Splavu v Rapotíně,z důvodu výstavby chodníku – akce: „Chodník na ul.Výzkumníků v Rapotíně“
<br> v termínu do 30.6.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 3.9.2020 č.j.KRPM-96076-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydán...

Načteno

edesky.cz/d/4138546

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz