« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce havarijního stavu vodovodu v obci Županovice - II.etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce havarijního stavu vodovodu v obci Županovice - II.etapa
Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce havarijního stavu vodovodu v obci Županovice - II.etapa
<br> Zemní práce a technologická část spočívající v obnově stávajících rozvodných řádů vodovodu v místě plánované obnovy komunikace
<br> VÝZVA |< PODÁNÍ NABÍDKY — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Ve smyslu 527,zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek v platném znění <.>
<br> 1.Údaje o zadavateli
<br> Zadavatel: Obec Županovice
<br> Se sídlem: Županovice 45,263 01 Dobříš
<br> Zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Skopcem — starosta tel.: 318 595 153 Bankovní spojení: Číslo účtu: KB Příbram 45727211,kód banky: 0100
<br> Přípravou zadání byl pověřen: XXXXXX XXXXXX
<br> X.Vymezení plnění veřejné zakázky:
<br> 1.Zemní a technologické práce spočívajív obnově stávajících rozvod ných řadů vodovodu v obci Županovice včetně obnovy uzavíracích armatur na přípojkách v úseku od vodojemu po křižovatku k obecnímu úřadu <.>
<br> 2.Jedná se o obnovu vodovodního potrubívčetně armatur DN 100 v délce 744 metrů,včetně napojení stávajících vodovodních přípojek <.>
<br> 3.Součástí zakázky je i provedení předepsaných zkoušek,revizí a předání dokladů dle příslušných norem a předpisů,souvisejících s realizací tohoto díla,dokumentace skutečného provedení,geodetického zaměření (bude započteno do návrhu ceny)
<br> 4.Při realizaci a uvádění do provozu bude nutná součinnost s provozovatelem veřejného vodovodu <.>
<br> 5.Požadujeme zajištění náhradního zásobování pitnou vodou při odstávkách vodovodu
<br> 6.Variantní řešení se nepřipouští
<br> 3.Termín a místo plenění veřejné zakázky: Místo plnění: Županovice Předpokládaný termín zahájení : říjen 2020 Maximálnítermín dokončení (stavba dokončena bez vad a nedodělků): 30.11.2021
<br> Pozn <.>
<br> Zhotovitel je povinen se před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště a o eventuálních jiných místních zvláštnostech a tyto oko/nosti zohlednit v nabídkové ceně.Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit ještě před podáním...

Načteno

edesky.cz/d/4135663

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz