« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 773/8, Prosek, č.p. 765-774, na pozemku parc.č. 1121/31-1121/39, podíly na společných částech nemovitých věcí LV 4256 a LV 731, v k.ú. Prosek, obec Praha HOM-73436/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 773/8, Prosek, č.p. 765-774, na pozemku parc.č. 1121/31-1121/39, podíly na společných částech nemovitých věcí LV 4256 a LV 731, v k.ú. Prosek, obec Praha HOM-73436/2020
*965/19-48*
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
Pavelčákova XX,XXX XX Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu
<br> V Olomouci dne 24.07.2020 Vyhotovil: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX Č.j.XXXEX XXX/XX-XX
Exekuční soud: Okresní soud v Karlových Varech,vedeno pod č.j.46 EXE 2586/2019-29
<br> Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání – elektronická dražba
(dražební vyhláška)
<br> Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: notářský zápis č.j.NZ 213/2017,N
195/2017 ze dne 30.06.2019,vydal Mgr.Zdeňka Pláničková,notářka,vedené ve prospěch oprávněného:
Venerati group s.r.o <.>,IČO 06000193,se sídlem Vyšehradská 1349/2,128 00 Praha 2,Nové Město <,>
proti povinnému:
XXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČO 88065391,bytem Novosedly č.e.5,364 52 Pšov <,>
jsem rozhodl takto:
<br>
I <.>
<br> Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II.se koná dne 03.09.2020 <,>
<br> Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy) <.>
<br> Dražba bude ukončena ve 11:00 hodin.Dražba se však se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č <.>
99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěny další příhozy,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání
má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a
taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
Elektronická dražba proběhne na portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
Předmětem dražb...

Načteno

edesky.cz/d/4044721

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz