« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Dražební vyhláška - opakovaná dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drazební vyhláska NV - OPAKOVANÁ elektronická drazba (2. kolo)-2020-06-30-13-08-03.pdf (177.9 kB)
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 2374119
<br>
<br> značka oprávněného: 0002632702
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O P A K O V A N É D R A Ž B Ě
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Karlových Varech dne 1.8.2019,č.j <.>
48EXE1891/2019-11,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: usnesení ze dne
24.4.2019,č.j.6Cmo68/2018-98 vydal Vrchní soud v Praze k uspokojení pohledávky oprávněného: Společenství
vlastníků jednotek Nádražní 263/31 v Nové Roli,Nádražní 263/31,36225 Nová Role,IČO 73731498,zast.JUDr.Alice
Zachariášová,advokát,Krymská 1056/5,36001 Karlovy Vary Karlovy Vary,IČO 66227330,proti povinnému: Ubytovna
Nádražní 263 s.r.o <.>,Nádražní 263/31,36225 Nová Role Nová Role,IČO 06915027,v částce 11 356,00 Kč s
příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby
I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 2.9.2020 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 2.9.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamži...

Načteno

edesky.cz/d/4044628

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Nová Role
05. 08. 2020
05. 08. 2020
05. 08. 2020
04. 08. 2020
01. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz