« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemek parc.č. 1205/50 (zemědělský půdní fond), LV 761, v k.ú. Běchovice, obec Praha HOM-73451/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemek parc.č. 1205/50 (zemědělský půdní fond), LV 761, v k.ú. Běchovice, obec Praha HOM-73451/2020
_ íe'eza He ©“ “??/© 0)
<br> číslo dražby: DD/OO7/2020
<br> Dražební vvhláška () konání
<br> dražby dobrovolné dle zákona č.26/2000 Sb <.>
<br> 1.Dražebník: NAXOS a.s.IČ: 26445867 se sídlem: Praha 5,Holečkova 103/31,PSČ: 150 00 spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu V Praze zastoupena: Ing.Janem Sachrem,statutárním ředitelem
<br> 2.Navrhovatel dražby: KIRO development s.r.o.IČ: 27248160 se sídlem: Praha 3 — Vinohrady,Slezská 2310/115,PSČ: 130 00 spisová značka: C 107476 vedená u Městského soudu v Praze zastoupena: XXXX XXXXXXX,jednatel dále jen "navrhovatel"
<br> X.Místo,datum a čas zahájení dražbv: NAXOS a.s <.>,Holečkova 31,15000 Praha 5 9.9.2020 ve 13:00 hodin
<br> 4.Míst—o zveřejnění této dražební vyhlášky: - www.centralniadresa.cz - www.naxos.cz - na úřední desce: Úřad městské části Praha - Běchovice Magistrát hlavního města Prahy
<br> 5.Podrobné informace: - v kanceláři dražebníka na adrese Holečkova 31,150 00 Praha 5,tel.257314251
<br> 6.Předmět dražbv: nemovitá věc včetně součástí a příslušenství,a to: Pozemek: - pozemek parc.č.1205/50,orná půda,zemědělský půdní fond
<br> výše uvedená nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č.761 pro katastrální území Běchovice,obec Praha <.>
<br> 7.Práva a omezení na předmětu dražby váznoucí: Věcná břemena dle LV č.761 k.ú.Běchovice: nejsou Zástavní práva dle LV č.761 k.ú.Běchovice: nejsou Omezení dle LV č.761 k.ú.Běchovice: nejsou
<br> Kopie LV č.761,k.ú.Běchovice tvoří přílohu č.1 této vyhlášky <.>
<br> 8.Náiemní smlouvy na předmětu dražbv váznoucí:
<br> Navrhovatel prohlásil,že na předmět dražby není dle jeho nejlepšího vědomí uzavřena žádná nájemní a pachtovní smlouva.Je však uzavřeno souhlasné prohlášení ze dne 20.7.2020 mezi navrhovatelem a společností Týnice,s.r.o <.>,IČ: 62955853,se sídlem: Doubravčice,Na Návsi 15,PSČ: 282 01,které upravuje faktické hospodaření této společnosti na předmětu dražby d...

Načteno

edesky.cz/d/4044524

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz