« Najít podobné dokumenty

Obec Bořenovice - Dražební vyhláška - JUDr. Pavel Sláma

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška zde ke stažení.
č.j.soudního exekutora: 215 EX 291/03 - 134
čj.ex.soudu: 3Nc 3250/2003-5
<br> USNESENÍ O TERMÍNU DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ –
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA (DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA)
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXXXX,exekutorský úřad Zlín,sídlem nám.X.května č.p.1569,765 02 Otrokovice,Česká
republika,pověřený provedením exekuce usnesením na nařízení exekuce č.j.3Nc 3250/2003-5 vydaném Okresním soudem v
Kroměříži ze dne 29.08.2003,které nabylo právní moci dne 04.11.2003
<br> proti povinnému: JUDr.XXXXX XXXXX,bytem Moravské Málkovice č.p.XX,Moravské Málkovice,IČ: 47428601 <,>
dat.nar.: 14.07.1954
<br> na návrh oprávněného: E.ON Energie,a.s <.>,se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice,IČ: 26078201
<br> k vymožení povinnosti povinného podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kroměříži č.j.: 12C 197/2002-29 ze
dne 22.10.2002 (exekuční titul) zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 23.058,- Kč a její příslušenství,tj.úroky z prodl.ve
výši 0.05% denně z částky 23.058,- Kč ode dne 19.06.1998 do zaplacení,náklady předcházejícího řízení ve výši 1.720,- Kč a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu
exekutorovi náklady exekuce,rozhodl v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") ve spojení s ustanovením § 336b zákona č <.>
99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh
oprávněného takto:
<br> I.Stanovuje se termín elektronické dražby,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu:
<br> www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 03.09.2020 v 9.00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání.Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 03.09.2020 v 10.00 hod.Dražba se však koná do
doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/4044304

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bořenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz