« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - přeložka 110 kV v obci Trutnov, části obce Starý Rokytník a Poříčí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

71841-2020 situace
43 <.>
<br> mu
<br> me.:
<br> Stávající vcdaní.usa.vyložení vodičů.ochranná pásma
<br> Stožár přaln'lky
<br> Stavajím trasa dementů:
<br> Stamm lmsa
<br>,\ <,>
<br> A
<br> KRESUL PROJEKTANT HLAVNI PROJEKTANT S'I'UPEŘ DUR
<br> ING.JA B ING.<.> M BI EK ING.J E K S'TAVEBNI OBJEKT 50 401 | : I! !
<br> WAL W-L 131.1,mmm
<br> 8/2019 f_m/zm & nam mraku-,'
<br> C.4.'l Kotcstmlní situační výkres — SO 401
<br> Nůzw akce:
<br> PROFI XXX s.r.o <.>,Fmiukoe Praha Pod Krejcárliarn 975.XXX XX Praha X
<br> ČZA—Kv X—XX—XXX MÉŘITKO
<br> \ |z—12—2000852.ŘSD—Starý Rokytník přeložka 110W 50 401
<br> Nazev alwahnfhc objektu:
<br> ČMÝKRESU
<br> 1SDňD—AUT
<br> FcŘtIsm
<br> HŽDDU
<br> FO R MAT
<br> AI!
<br> UST
<br> 1/4
<br> f.? 30 401
<br> Přeložka vedení.nsm vywžení vodičů,ochranná pásma
<br> Stožár Juniorky <.>,<,> \\ Stávala-\ trusu demnnlůž :_
<br> StůvnjícT trusu
<br> KRESLIL PROJEKTANT HLAVNI PROJEKTANT STUFEŘ aun ING.JAŠJIBlřK tNG.&&prqu ING.“malým srAvaí oman st: 402
<br> w.- IL WA (L u &,DATUM 5/2015 hu./2019
<br> 191 Název výkrešu: *
<br> PROFI_ B&G s.r.o.<.> Projekce Praha (3.4.2 Kotostrolní situační výkres — SO 402 “““""Fámm'umpw'“
<br> č.zm.4—15—080 MÉňrmo moou Nazev chce: G.WKRESU masu-Ana POŘČISLO —
<br> 342400054,ŘSD — PořTčT,přeložka vd 110k 50 402 mm „ „s %
<br> Nůzev stuwbního objemu:
<br> SO 402
<br> =.' *.“3:9 r“ /
<br> ' ' / \\.\.-\_ /
<br> Prelozku vedenf,asn,vyložení vodičů,ochranné pásmu
<br> Stnžůr přeložky
<br> Stávající lmsa demontůž \/ /
<br> Stávající trusu
<br> 1.„
<br> yedení 110 W V1169;1Í\ nr: '.n UJ ' \\“ě
<br> „f-
<br> /Ve'de
<br>,\ \“'—— niHDkVV'I163/1164
<br> „ť
<br> KRESUL PROJEKTANT RLAVNÍ PROJEKTANT SI'UFEN DUR ms.“MHW ING.<.> MMBIIAEK ING.Jak'lel K STAVEBNÍ DBJEKT 50 453
<br> W.a,u.11,W.„ DATUM 5/2019 „12/2919
<br> Název výkrešu: *
<br> “v"
<br> PRGFL EMG s_nu <.>,ijeku Praha 0.4.5 Kotostralní situočnT výkres — 80 403 M “"“"“ 975' 'a" “" """" ! č.zm.4-la—nso MERUKO 1:21:00 č.vvmssu masa-Ans musm — mmm na UST 5/4
<br> Nazev akce:
<br> |Z—12—200086...
71841-2020 oznámení
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br>
Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00,úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín,kterou zastupuje
PROFI EMG s.r.o <.>,IČO 49285203,Teplého 2688,530 02 Pardubice (dále jen "žadatel")
podaal dne 25.03.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "ŘSD - Starý Rokytník přeložka 110 kV (SO 401,IZ-12-2000852),ŘSD - Poříčí přeložka vd
110 kV (SO 402,IZ-12-2000854),ŘSD - Poříčí přeložka 110 kV (SO 403,IZ-12-2000860) <,>
ŘSD - Poříčí přeložka 110 kV (SO 404,IZ-12-2000915),obec Trutnov,část obce Starý
Rokytník a Poříčí",na pozemcích p.č.3747 v katastrálním území Starý Rokytník,st.p.č.74 <,>
249/1,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,643,644,645 <,>
646,647,648,649,p.p.č.253,254,1176/1,1178/1,1181/2,1181/4,1207/1,1207/3,1209 <,>
1210/1,1210/2,1211/1,1211/2,1212/2,1214/1,1218/1,1224,1229/1,1235,1237/1,1237/2 <,>
1241,1244,1250,1257,1381/1,1383/1,1383/2,1383/3,1433/1,1494/1,1496/1,1510/1 <,>
1520/1,1650 v katastrálním území Poříčí u Trutnova <.>
<br> Dnem podání bylo podle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),zahájeno územní řízení.Podaná žádost nebyla úplná a nebyla
doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení,žadatel byl vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.Žádost byla doplněna dne 17.06.2020.Stavební
úřad následně při vymezování okruhu účastníků řízení zjistil,že probíhá řízení o předběžné
otázce (dědické řízení),na jejímž řešení závisí jeho rozhodnutí z důvodu stanovení okruhu
účastníků řízení <.>
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plán...

Načteno

edesky.cz/d/4044033

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz