« Najít podobné dokumenty

Obec Pohořelice - Rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohořelice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
odbor stavební úřad
<br>
E.ON Distribuce,a.s <.>
F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice 1
<br> Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
<br> tel: +420 577 100 964
fax: +420 577 100 965
<br> mobil: +420 736 182 885
e-mail: spackova@napajedla.cz
<br> www.napajedla.cz
<br>
Váš dopis značky/ze dne: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla,dne:
<br> SÚ/2020/1816/ŠP Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Městský úřad Napajedla,odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"),jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.d) zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"),kterou dne 08.04.2020 podal žadatel E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400 <,>
se sídlem sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice 1,kterého
zastupuje na základě plné moci ENERG-SERVIS,a.s <.>,IČ5551132,se sídlem Příkop 8434,602 00 Brno <,>
kterého dále zastupuje na základě plné moci společnost VOLTECH s.r.o <.>,IČO 05084164,se sídlem
Na Drahách 728,686 04 Kunovice (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y č.19/2020
<br> Pohořelice,PROFI HOME REALITY,kabel NN
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parcelní číslo 6/4 (ostatní plocha,silnice),parcelní číslo 960 (zastavěná
plocha a nádvoří),parcelní číslo 961/1 (orná půda),parcelní číslo 963 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
parcelní číslo 965/9 (zahrada),parcelní číslo 965/27 (trvalý travní porost),parcelní číslo 965/36 (zahrada) <,>
parcelní číslo 965/38 (zahrada),parcelní číslo 965/41 (za...

Načteno

edesky.cz/d/4043978

Meta

Územní plánování   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Pohořelice
10. 08. 2020
03. 08. 2020
30. 07. 2020
29. 07. 2020
17. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Pohořelice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz