« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Dražební vyhláška - dědictví po Janu Kadlecovi, Renčova 14, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - dědictví po Janu Kadlecovi, Renčova 14, Brno
ltnst elektronického
<br> TUTÁRNÍMĚSTOB!O
<br> oplsu ověřena ‘20
<br> Došlo dne: 29.07.2020 Číslo jednací: 58 D 919/2015 - 521
<br> pestů podáni: počet příloh: Spisový znak: S N ] N
<br> Městský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr.Romanem Kišem,Ph.D.ve Věci
dědického řízení na návrh notáře - soudního komisaře JTJDr.Vladimíry Kostřicové
(pověření Městského soudu v Brně ze dne 31.5.2015) v řízení o dědictví po Janu
Kadlecovi,narozený 19.2.1948,posledně trvale pobytem Brno,Renčova 1338/14 <,>
zemřelý 23.3.2015
<br> nařízení dražebního jednání dle ust.232 odst.I písm.a) zák.č.292/2013 Sb.per
analogiam k ust.335 a násl.o.s.ř <.>
<br> vydívž:
<br> usnesení o nařízení dražebního jedníní (dražební vyhJšku)
Č.II <.>
<br> I.Dražební jednání se koná dne 14.září 2020 v 10.30 hodin v budově justičního
<br> areálu Brno,Polní 39 jednací místnost Č.44,IV.poschodí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br> pozemek p.č.811/7,lesní pozemek o výměře 1622 m2 a p.č.1174,orná
<br> půda o výměře 13 665 m2,zapsané na LV Č.715,okres Znojmo,obec Horní
<br> Dunajovice,katastrální území Horní Dunajovice,u Katastrálního úřadu
<br> pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo <.>
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s
<br> příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.Výsledná cena dražených
<br> nemovitých věcí činí částku 357 000,00 Kč (ke dni úmrtí zůstavitele).Nejnižší
<br> podání se stanoví zaokrouhleně ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti a jejího
<br> příslušenství,práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku
<br> — 238 000,00 Kč.Výši soudní jistiny soud stanoví v částce 30 000,00 Kč <.>
<br> Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni složit soudní jistinu
<br> k rukám předsedy senátu (soudního vykonavatele) přímo v jednací síní před
<br> zahájením dražebního jednání.Závady ve smyslu ust.336a odst.1,písm.c) <,>
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kratoch1ová <.>
<br>
<br> 2 58D919!2015
<br> odst.2,o.s....

Načteno

edesky.cz/d/4043373

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz