« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o projednávání návrhu Zadání změny č.2 Územního plánu Rozdrojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 07 29 Návrh Zadání změny č 2 ÚP Rozdrojovice
Zadání změny č.2 ÚP Rozdrojovice
<br>
<br>
<br> Návrh
<br> ZADÁNÍ ZMĚNY č.2
<br>
<br> Územního plánu Rozdrojovice
<br>
<br>
<br>
Zpracovaný na základě zákona č.183/2006 Sb.„o územním plánování a stavením řádu“ ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.500/2006 Sb.„o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti“ (dále jen „vyhlášky“) <.>
<br> V souladu s § 47 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.500/2006 Sb.),pořizovatel předkládá následující
návrh zadání změny územního plánu,kterým se stanovují hlavní cíle a požadavky pro zpracování
změny č.2 ÚP Rozdrojovice.Návrh zadání bude projednán v souladu se stavebním zákonem <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Rozdrojovice
<br> Určený zastupitel: Ing.XXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Pořizovatel: Městský úřad Kuřim,Odbor investiční
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> p.XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí odboru
<br> Ing.Vlasta Indrová,oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Atelier A.VE
<br>
<br>
<br>
<br> I.OBSAH ZMĚNY
<br> V rámci změny č.2 ÚP Rozdrojovice (dále „změna č.2“) budou prověřeny změny podmínek využití
stávajících ploch,zejména:
<br>
<br> Zadání změny č.2 ÚP Rozdrojovice
<br>
<br> - prověření vymezení ploch bydlení s prvky regulačního plánu (požadavkem obce
Rozdrojovice je stanovení regulace zejména pro historickou část obce)
<br> - prověřit vymezení ploch,pro které bude podmínkou pro rozhodování v území pořízení
územní studie (zejména plochy Z2,P2,P1)
<br> - prověřit vymezení ploch přestavby na plochách individuální rekreace ozn.kódem „Ri“
pro účely bydlení Br,včetně vymezení podmínky pořízení územní studie
<br> - prověření vymezení ploch s podmínkou pořízení regulačního p...
20 07 29 VV Oznámení o projednávání návrhu Zadání změny č 2 Rozdrojovice
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/15072/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 29.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o projednávání návrhu Zadání změny č.2 Územního plánu
Rozdrojovice (dále jen ÚP Rozdrojovice)
<br> Městský úřad Kuřim,Odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení
<br> §6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu Zadání změny č.2 ÚP Rozdrojovice v souladu s ust.§
<br> 47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br> Po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky bude úplné znění návrhu Zadání změny č.2 ÚP Rozdrojovice
<br> vystaveno k veřejnému nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na elektronické úřední
<br> desce města Kuřimi https://www.kurim.cz/ a elektronické úřední desce obce Rozdrojovice
<br> https://www.rozdrojovice.cz/ jako příloha tohoto oznámení <.>
<br> Veřejná vyhláška „Oznámení o projednávání návrhu Zadání změny č.2 Rozdrojovice“ bude vyvěšena
<br> také na úřední desce MěÚ Kuřim a na úřední desce obce Rozdrojovice <.>
<br> Na MěÚ Kuřim lze pro nahlížení do návrhu „Zadání“ využít interaktivní panel úřední desky při vstupu do
<br> budovy MěÚ,který je přístupný 24 hod.denně <.>
<br> Do tištěné podoby návrhu Zadání změny č.2 ÚP Rozdrojovice lze nahlédnout na OÚ Rozdrojovice
<br> v úředních hodinách po předchozí tel.dohodě <.>
<br>
<br> Z Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4043102

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz