« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Odročení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190145789
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne 28.07.2020 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX č.j.: XXXEX XXXX/XX-XX
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.04.2019
pověřen provedením exekuce Okresním soudem v Prostějově k vymožení povinnosti vyplývající
z exekučního titulu,kterým je: výkaz nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
pod č.j.FPVST/PU/VN/2012_KZ/180500/1 dne 16.11.2016,pro oprávněného:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,IČ 47672234,se sídlem Jeremenkova 161/11,703 00 Ostrava <,>
proti povinnému:
XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČ 65834429,bytem Pusté Žibřidovice č.p.28,788 23 Jindřichov-Pusté Žibřidovice <,>
<br> ve výši 124.953,- Kč a náklady exekuce <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Dražba nařízená usnesením č.j.169 EX 1457/19-80 ze dne 18.06.2020 na den 18.08.2020 v 08:30 hodin <,>
se odročuje na neurčito <.>
<br>
O d ů v o d n ě n í : K návrhu oprávněného,který byl podán dne 15.03.2019,bylo zahájeno exekuční řízení k vymožení
pohledávky oprávněného ve výši 124.953,- Kč s příslušenstvím.Provedením exekuce byl Okresním soudem
v Prostějově pověřen soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město <.>
<br> Usnesením č.j.169 EX 1457/19-80 ze dne 18.06.2020 byla nařízena dražba,která se měla uskutečnit dne 18.08.2020
v 08:30 hodin,a to elektronicky na příslušném dražební portálu <.>
<br> Před zahájením dražby soudní exekutor z úřední činnosti zjistil,že vymáhaná pohledávka byla v plném rozsahu
vymožena <.>
<br> Z uvedených důvodů nezbylo,nežli rozhodnout o odročení dražby na neurčito <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.) <.>
<br> otisk úředního razítka exekutora
<br> Mgr.XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4042688

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz