« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - zahájení územního řízení "Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, MŠ, p.č.1449"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUR E ON, Kuřim, Sv Čecha, VNk, TS, NNk, MŠ, ZŠ, p č 1449
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/6849/20/OSŽP/Le
Č.J.: MK/14260/20/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Lekešová
<br> TEL.: 541422355
E-MAIL: lekesova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 17.07.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČ 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
kterou zastupuje PK Elektro s.r.o <.>,IČ 28310691,Hádecká 180/21,614 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 30.3.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> Kuřim,Sv.Čecha,VNk,TS,NNk,ZŠ,MŠ,p.č.1449
<br>
na pozemcích parc.č.1369,1455/1,1455/2,1463,2784/18,2785/1,2786/76,2899,2903/5 <,>
2904/142,2904/144,2904/143,2904/100,2904/101,2904/99,2904/114,2904/119,2904/118 <,>
2904/77,2904/107,2904/84 v katastrálním území Kuřim.Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje obnovu a posílení distribuční soustavy.Z VN linky č.366 na pbč.98 na
p.č.2904/96 k.ú.Kuřim bude osazen úsekový odpojovač,ze kterého povede náhrada VN linky
Kuřim Sv.Čecha (Jungmannova).Dále bude nahrazena venkovní TS Sv.Čecha č.217307 za
novou kioskovou TS na místě pod garážemi blízko p.č.2874 k.ú.Kuřim.Z této TS bude
pokračovat VN XXXXX do nově budované TS u mateřské školky p.č.1864 k.ú.Kuřim.Z této TS
dále kabel VN bude pokračovat do TS T56 Královky,č.218023.Dále dojde na NN síti k posílení
a vložení částí tak,aby celá distribuční síť vyhovovala aktuálním požadavkům <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního
zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od dor...

Načteno

edesky.cz/d/4039654

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz