« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U5487 13 0134 200528091416
Usnesení – dražební vyhláška
<br> Číslo jednací: 164 EX 5487/13-134
<br>
U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova XXX/XX,XXX 00
Olomouc,pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j <.>
4EXE2076/2013-15,ze dne 1.11.2013,které vydal Okresní soud v Šumperku,kterým byla nařízena exekuce
na základě rozhodnutí č.j.2329/3/2466/ŽJ/Po/2012,který vydal PhDr.XXXXXX XXXXXXX,ředitel DDÚ dne
XX.XX.XXXX a vykonatelným dne 06.09.2012 k uspokojení pohledávky oprávněného: Dětský diagnostický
ústav,středisko výchovné péče,základní škola a školní jídelna,Olomouc - Svatý Kopeček,<,> Ústavní
97/9,77900,Olomouc,IČ 00601811
ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 857,00 Kč s příslušenstvím
<br> paušální výše náhrady hotových výdajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 100,00 Kč
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce proti povinnému:
XXXXXX XXXXXXXX,Za Moravou XXX,XXXXX,Hanušovice,nar.08.01.1956 rozhodl takto:
<br>
<br> A <.>
<br>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu: www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 24.8.2020 v 11:00 hod <.>,od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 24.8.2020 ve 13:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté čině...

Načteno

edesky.cz/d/4033500

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz