« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV elektronická dražba 2020 06 18 15 05 29
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1896608
<br>
značka oprávněného:
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud v Šumperku dne 5.11.2008,č.j.22Nc3541/2008-9 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodnutí ze dne 9.2.2006,č.j <.>
7394/2005/VV/HN vydal Městský úřad Králíky k uspokojení pohledávky oprávněného: Město Králíky,Velké náměstí 5 <,>
56169 Králíky Králíky,IČO 00279072,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXX,advokát,Pivovarské náměstí XXX,XXXXX Lanškroun
Ostrovské Předměstí,IČO 66248744,proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Za Moravou XXX,XXXXX Hanušovice,nar <.>
8.5.1965,v částce 300,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím <,>
vydává tuto
<br>
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
o p r o v e d e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y n e m o v i t é v ě c i
<br>
I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 19.8.2020 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 19.8.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,...

Načteno

edesky.cz/d/4033495

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz