« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190145780
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne
18.06.2020
<br> Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX č.j.: XXXEX XXXX/XX-XX
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.04.2019 pověřen provedením
exekuce Okresním soudem v Prostějově k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: výkaz
nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pod č.j.FPVST/PU/VN/2012_KZ/180500/1
dne 16.11.2016,pro oprávněného:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,IČ 47672234,se sídlem Jeremenkova 161/11,703 00 Ostrava <,>
<br> proti povinnému:
XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČ 65834429,bytem Pusté Žibřidovice č.p.28,788 23 Jindřichov <,>
<br> ve výši: 124.953,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se 1.dražba,která se uskuteční dne 18.08.2020 v 08:30 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace
na internetovém portálu:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 18.08.2020 v 09:30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li
od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného,a to:
<br> - pozemek parcelní číslo St.75,o výměře 320 m2,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba
číslo popisné 28,způsob využití r...

Načteno

edesky.cz/d/4033491

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz