« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Nařízení Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_Str_kraje_3_2020.pdf (1.22 MB)
Strana 53 Vůstník právních pfiedpisÚ PlzeÁského kraje áástka 1/2001
<br> Ročník2020 v,právních předpisů Středočeského kraje Částka 4 Rozesláno dne 22.dubna 2020
<br> OBSAH
<br> 3.Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.4/2020 ze dne 31.3.2020 k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.5/2020 ze dne 15.4.2020,o koordinací poskytování zdravotních služeb,provádění opatření k ochraně veřejného zdraví
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.6/2020 ze dne 17.4.2020,o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
<br> 3 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 <,>
<br> o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Za obdobi sklizně zemědělské úrody (pícnin.obilovin.slámy a usušků,chmele.kukuřice apod.).posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spoj ených se sklizní do doby.než je uskladněný materiál považován za neaktivní (dokončení dosou- Šení.ustálené teploty uskladněných zrnin) <.>
<br> Za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více ml: za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek j éjichž celkový objem nesmí být vét- ší než 4000 m3 <.>
<br>.<.> Lampionem štěstí“,lidově „létající přání" apod <.>,se rozumí zařízení.které je úmyslně vypouštěno a neovladatelné unašeno v atmosféře vlivem zahřívaného vzduchu otevřeným ohněm z hořlavé latky.umístěné v podvěsu zařízení <.>
<br> Jaroslava Pokori Jermano hejtmánka
<br> „Jízdou pami lokomotivy“ se rozumí aktivní činnost pami lokomotiv
<br> parní lokomotivv s ohněm na roštu samotné nebo s vlakem.která névy & 20 odst.l m.k) zákona č ',ČSN EN ISO 4254-7 Zemědě ' roje — Bezpečnost — Cást 7: Sklízecí mlátičky.Ř 26 odst.2 písm.c) zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně.ve znění p...
Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020
Ročník 2020
<br> VĚSTNÍK
p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e
<br> Částka 4 Rozesláno dne 22.dubna 2020
<br> O B S A H
<br> 3. Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.4/2020 ze dne 31.3.2020 k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.5/2020 ze dne 15.4.2020,o koordinaci poskytování zdravotních služeb <,>
provádění opatření k ochraně veřejného zdraví
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.6/2020 ze dne 17.4.2020,o vykonávání péče
o děti a mládež za nouzového stavu
<br> Strana 53 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 1/2001
<br> VSC_4_53-68_Zlom21-56_preul 23.4.20 13:06 Stránka 53
<br>
<br> Částka 4/2020 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Strana 54
<br> Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích
(krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provede-
ní § 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o po-
žární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
o požární ochraně“) vydává toto nařízení:
<br> Čl.1
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydro-
<br> meteorologického ústavu na „nebezpečí požáru“
nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zveřejněná v rámci
systému integrované výstražné služby <,>
<br> b) doba,po kterou je v účinnosti vyhlášení „doby zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru“ Krajským úřadem
Středočeského kraje na základě doporučení odborné-
ho orgánu (např.Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje,Odboru životního prostředí
a zemědělství apod.) <,>
<br> c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin <,>
slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování
(dále jen „období sklizně“)1) <.>
<br> Čl.2
Informační povinnos...

Načteno

edesky.cz/d/4032868

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz