« Najít podobné dokumenty

Obec Ctidružice - Závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ctidružice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2019
P R | |_ 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Ctidružice; IČO 00600245; Ctidružice 66.671 54 Ctidružice Obec Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2019 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 11:57
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> - účetní jednotka uplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (% 27 odst.7 zák.) - opravné položky účtuje účetní jednotka vždky k 31.12.- odpisový plán - účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů <.>
<br> „Emme CFLKY.SVAZKY oscí,Ř
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v_ knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍOBDOBÍ Číslo Název SU BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 7 282 595,13 7 282 595,13; 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 37 45700 37 457„ooj 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 145 288,01 145 288,01 3.Vyřazené pohledávky 905 27 103,12 27 103,12 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 7 072 747,00 7 072 747,00' P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohledávky z předňnancování transferů 911 l 2.Krátkpodmzávazky z předfinancování transferů 912 T 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913 i 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferú 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.I|I.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl_z důvodu úplužívání majetku jinou osobou 921 : 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 * 3,Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zák|.sml.o výp.923 4.Dl.podmpohlz důvodu užív.maj.j.osobou na zákl_sml.o výp.924 5.Krátk.podm.pohl_z důvodu užívání majetku josobou z jdův.925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku josobou zj.dův.926...
rozvaha 2019
R 0 Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Ctidružice; IČO 00600245; Ctidružice 66,671 54 Ctidružice Právní forma: Obec Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2019 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 11:43
<br> 1 j 2 l 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BEZNE * MINULÉ BRUTTO \ KOREKCE NETTO AKTIVA C ELKEM 24 919 312,15 7174 854,75 17 744447,40 15 393 854,92 A.Stálá aktiva 19 838 112,57 7 174 864,75 12 663 247,82 11 076 880,82 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 282 924,50 191 425,50 91 499,00 99 887,00 1,Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2,Software 013 l 3,Ocenitelna' práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 i 115 465,50 115 465,50 6,Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 167 459,00 75 960,00 91 499,00 99 887,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 l 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 19 555 188,07 6 983 439,25 12 571 748,82 10 976 993,82 1.Pozemky 031 1 248 856,22 1 248 856,22 616 753,22 2.Kulturní předměty 032 76 662,00 76 662,00 76 662,00 3.Stavby 021 14 345 624,60 4 277 671,00 10 067 953,60 10 236 729,60 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 1 415 995,24 237 719,24 1 178 277_00 46 849,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 453 04901 2 468 049,01 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5,Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Poňzovaný dlou...
výkaz zisku a ztrát 2019
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY OBCI REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Ctídružice; IČO 00600245; Ctídružíce 66,671 54 Ctidružíce Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 11:42
<br> 1 2 3 4 ; ÚČETNÍ OBDOBÍ ? Název položky účet Běžné Minu'é _J Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost ] A.NÁKLADY CELKEM 4003362,81 932841G,44 1 |.Náklady : činnosti 3 583 285,42 8 922 609,32 1.Spotřeba materiálu 501 239 364,23 324 733,00 a 2.Spotřeba energie 502 254 486,95 307 916,15 i W 503 1 l M 504 _x :J W 505 xxx \ S.Aktívace oběžného majetku 507 W 505 xx“ W? 9 765,00 má W? 3 233,oox\ & 591 auxJ 10.Náklady na reprezentaci 513 WWW—xxx W? 887 616ng 705 389,67 W 521 M\mit 14.Zákonné sociální pojištění 524 291 026,00 % W? 6 397.00 \ WW 53120,oo\ 66 800,00 Mňaaířřř 7777 řřřř' * W ' * 7ý52ý8 ** Ěíoířřfřfřřřýw ř'ý'řl 18.Daň silniční 531 19,Daň z nemovitostí 532 MW 1 000.00 \\ WW \;E W 542 \ W 543 5000.00“ 14 000 00 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX \ XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 323 822,00 m 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 50 400.00 31.Prodané pozemky 554 x 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 “* 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 \ 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 W 550 34 seš—\ 459 200,00 36.Ostatní náklady z činnosti 549 14 105,00 21 189,00 II.Finanční náklady 170 947,39 132 748,12 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 20 00000 W? 170 947.39\ 112 748,12 Wýxx W 554 x \ WW xx W 249 13o,oo \ 273 059,00 WW 249 130,00 x 273 059.00 W xxx 1,Daň z příjmů 591
<br> k!
<br> 1 2 ] 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet.__BĚŽné __._ _.E.„.MĚÉ'ŠÍÍÍJ Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská,! činnost činnost * B.VÝNOSY CELKEM 6176710,86 6117809,58 I.Výnosy z činnosti 426 623,00 421 443,00 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 60...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Krajský úřad Jihomoravského kráje Odbor kontrolní a právní - odděleřlí přezkumu obcí
<br> Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 61172/2019 OKP
<br> ZPŘÁVA o výsledku přezkoulllállí hospodaření za rok 2019 obce CTIDRUŽÍČĚ,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodářeňí byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 9.září 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodářelií,které se uskutečnilo dne 29.května 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na zákládě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2001 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svážků' obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Obecní úřad Ctidmžice Ctidružice 66,671 54 Hostim konečné přezkoumání: Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal:,Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.Zdeňka Procházková
<br> Kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smýšlú & X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: Zdeňka Filipská - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblášti hOSpodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.bosotižěhě podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonala výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonůi se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje poviňrí'o'št mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dhe středa 17.července ...
fin 2019
Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br>,výKAz PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oec1 A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> |Čo
<br> 2019
<br> 12
<br> 00600245
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Obec Ctidružice Clidružice 66,671 54 Ctidmžice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená Plátci 1 100 000,00 103,22 1 135 500,00 99,99 1 135 40974 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená pepiatniky 30 000,00 105,17 31 600,00 99,84 31 549,76 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 106,43 106 500,00 99,93 106 427,75 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 104,34 991 300,00 99,99 991 218,35 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 92,96 2 400 000,00 92,96 2 231 158,65 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 2 600,00 97,10 2 524,58 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 153 000,00 99,76 152 700,00 99,95 152 626,00 0000 1341 Poplatek ze Psů 5 200,00 95,48 5 000,00 98,67 5 920,00 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 69,67 3 000,00 69,67 2 090,00 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technicher 30 000,00 88,65 30 000,00 88,65 26 594,96 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5 000,00 2,58 5 000,00 2,53 133,81 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 800 000,00 97,24 800 000,00 97,24 777 937,55 0000 4111 Neinvest.přij.transfery : všeob.pok|.správy stát.rozpočtu 0,00 0,00 29 000,00 100,00 29 00000 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze strozp.v ramci souhm.dotač.vzta se 300,00 100,00 66 300,00 100,00 66 300,00 0000 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze slát.rozpočtu 50 000,00 450,00 270 000,00 ...
Závěrečný účet za rok 2019
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje obec Ctidružice návrh na závěrečný účet obce za rok 2019 <.>
<br> !
<br> Udaie o obci:
<br> Název: Obec Ctidružice Adresa: Ctidružice 66,67154 IČO: 00600245
<br> E-mail: obec©ctidruzice.cz www stránky: www.ctidruzice.cz Telefon: 515 258 340
<br> Zastupitelstvo Obce Ctidružice
<br> Starosta: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Místostarosta: XXXXXXX XXXXXXXXXX Členové: XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX Mgr.XXXX XXXXXXXXX Finanční výbor: Kontrolní výbor: Předseda: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX Členové: XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX Mgr.XXXX XXXXXXXXX Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> Schválené záměrv obce v r.XXXX:
<br>.Záměr č.1/2019 o pronájmu pozemku v k.ú.Ctídružice,p.č.524/2 zahrada
<br> Rozpočtové provizorium:
<br> Zastupitelstvo Obce Ctidružice na svém zasedání dne 19.12.2018 schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019 <.>
<br> Schválení rozpočtu:
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce od 7.2.2019 do 28.2.2019 <.>
<br> V souladu s ustanovením š 84 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění schválilo ZO Ctidružice dne 25.2.2019 rozpočet na rok 2019 v členění OdPa:
<br> Příjmy 6 300 000,- Kč,výdaje 6 300 000,- Kč,financování Kč 0,-
<br> Následně byl v souladu s š 14 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,proveden rozpis rozpočtu Obce Ctidružice na rok 2019 v členění podle podrobné rozpočtové skladby <.>
<br> Rozpočet na rok 2019 byl schválený dne 25.2.2019 usnesením č.3/2/2019 <.>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření <.>
<br> Evidence RO:
<br> 1/3 019 4/3/2019 6/2019 6/4 019 1/9 019 10/2019 1 11/2019 9/9/2019
<br> 90 000 — 36 600,- 121 000,— 0 _ 750 000,- 26 000,— 10 000,- 134 800,-
<br> 90 000 - 36 600,— 121 000,- 0 _ 750 000 - 26 000,- 10 000,- 134 800,—
<br> Starostkou obce 20 Ctidružice Starostkou obce 20 Ctidružice Starostko...

Načteno

edesky.cz/d/3981671

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ctidružice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz