« Najít podobné dokumenty

Praha 18 - Dražební vyhláška 067 EX 13725/19-31

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 18.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška 067 EX 13725/19-31
č.j.: 067 EX 13725/19-31
č.o.: 642325 642325
<br> Usnesení
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor provádějící exekuci na základě pověření
Obvodní soud pro Prahu 9,č.j.78 EXE 5865/2019-16,ze dne 04.07.2019,ve věci exekuce
ve prospěch oprávněného: Správa služeb hlavního města Prahy,Kundratka 1951/19,18000 <,>
Praha 8 - Libeň,IČ 70889660,zast.JUDr.XXXX XXXXXX,advokát,Panská XXX/X,XXXXX,Praha
a v neprospěch povinného: XXXXXX XXXXXXX,Bechyňská XXX,XXXXX,Praha <,>
nar.10.11.1975,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
<br> I <.>
Soudní exekutor oznamuje v souladu s ust.§ 52 odst.1) a 2) ve spojení s § 69 zák.č <.>
120/2001 Sb.o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),v platném znění
(dále jen "e.ř.") s odkazem na ust.§ 328b odst.3 o.s.ř.dražební jednání.Dražba movitých
věcí povinného sepsaných při provádění exekuce,se koná dne 16.7.2020 od 10:36 hod <.>
Na adrese : odstavné parkoviště Dubeč,Ke Křížkám 2,Dubeč <.>
<br> Předmětem dražby jsou tyto movité věci ve vlastnictví povinného:
<br> Popis
Cena
<br> odhadní/
rozhodná
<br> Nejnižší
podání
<br> Vozidlo HYUNDAI SONATA 2.0,RZ 3Z14328 900,00 300,00
<br> Movité věci se budou dražit samostatně <.>
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř.stanovena zaměstnancem <,>
pověřeným JUDr.Jurajem Podkonickým,Ph.D <.>,soudním exekutorem <.>
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje <.>
Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny <.>
<br> II <.>
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne 16.7.2020 od 9:30 do 9:55 hod <.>
Na adrese : odstavné parkoviště Dubeč,Ke Křížkám 2,Dubeč <.>
Registrace dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě
dražby v době 30 minut před zahájením dražby.K zápisu do seznamu dražitelů musí být u
fyzických osob předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby.V
případě obchodní společnosti je tato povinna prokázat se platným výpisem z obchodního...

Načteno

edesky.cz/d/3981561

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 18      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz