« Najít podobné dokumenty

Obec Svrabov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov 25.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svrabov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zasedani-25.6.2020919459132.pdf
1
<br>
ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne25.6.2020 v 19:00 hodin
<br>
<br> Přítomni: Bc.XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX
Omluveni: -
Občané: XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Program:
1.Zahájení,odsouhlasení programu jednání
2.Rozpočtové opatření č.4/2020
3.Projednání Účetní závěrky obce Svrabov za rok 2019
4.Projednání Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2019
5.Majetkové záležitosti
6.Různé,diskuse
7.Závěr
<br>
1.Zahájení,odsouhlasení programu jednání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,která jmenovala zapisovatele paní
Jaroslavu Slabou a ověřovatele zápisu XXXX XXXXXX Kluzákaa paní Miladu Bauerovou.Představila program
jednání zastupitelstva obce,který byl řádně zveřejněn.Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo
program jednání zastupitelstva <.>
U s n e s e n í č.37/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva <.>
<br> 2.Rozpočtové opatření č.4/2020
Starostka informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č.4/2020,které schválila <.>
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí <.>
<br> 3.Projednání Účetní závěrky obce Svrabov za rok 2019
Starostka předložila ke schválení Účetní závěrku obce Svrabov za rok 2019.Zastupitelstvo obce Svrabov
schválilo 5 hlasy Účetní závěrku obce Svrabov,sestavenou ke dni 31.12.2019 <.>
U s n e s e n í č.38/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov schválilo 5 hlasy Účetní závěrku obce Svrabov,sestavenou ke dni
31.12.2019 <.>
<br> 4.Projednání Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2019
<br> Starostka předložila ke schválení Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2019.Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo
Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou -
případné inventarizační rozdíly budou účtovány do období,za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků <.>
U s n e s e n í č.39/2020
Zastupi...

Načteno

edesky.cz/d/3981550

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svrabov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz