« Najít podobné dokumenty

Obec Svojšice (Příbram) - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojšice (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Svojšice; IČO 00662992; Svojšice 8,262 72 Svojšice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2020 v 22:26
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 3 824 532,60 11 586 885,8915 411 418,49 10 600 897,72
<br> A.Stálá aktiva 3 824 532,60 6 238 227,6610 062 760,26 6 190 365,58
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 90 679,00 0,0090 679,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 919,0030 919,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 59 760,0059 760,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 733 853,60 6 238 227,669 972 081,26 6 190 365,58
<br> 1.Pozemky 3 004 926,063 004 926,06 2 907 416,98031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 2 584 451,20 2 984 869,105 569 320,30 3 081 450,10021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 275 904,50 224 134,50500 039,00 177 200,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 873 497,90873 497,90028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 298,0024 298,00 24 298,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné pa...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojšice (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz