« Najít podobné dokumenty

Obec Bozkov - Rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bozkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

hlava-101-rozhodnuti.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY
Obvodní stavební úřad
Husova 82,513 13 Semily
<br> Č.j.: SÚ/1437/20
<br> Spis.značka: SÚ 945/20-S
<br> Vyřizuje: Suchardová
<br> Tel.: 481 629 273,607 033 454
<br> E-mail: suchardova@mu.semily.cz
<br>
Datum: 23.06.2020
<br>
<br> Žadatel:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Burianova XXX/X,Liberec VI-Rochlice,XXX XX Liberec 6
<br>
<br> R O ZH OD N U T Í
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Semily,Obvodní stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění novel (dále jen "stavební
<br> zákon"),s působností dle § 190 stavebního zákona,v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
<br> umístění stavby"),kterou dne 29.04.2020 XXXXX XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Burianova 918/9 <,>
<br> Liberec VI-Rochlice,460 06 Liberec 6 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> Přípojka vodovodu pro RD
<br> Bozkov č.p.101 (v KN veden jako objekt k bydlení)
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.140 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.176/2 (trvalý travní
<br> porost),parc.č.177 (trvalý travní porost),parc.č.1797/3 (ostatní plocha)
<br> v katastrálním území Bozkov,obec Bozkov <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Nová vodovodní přípojka pro připojení domu Bozkov č.p.101 na pozemku st.p.140
v katastrálním území Bozkov,obec Bozkov - stavba v rozsahu ustanovení § 103 odst.1 písm.e) bod
<br> 10 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení <.>
<br>
<br> Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení:
<br> - Přípojka vodovodu pro RD Bozkov č.p.101 bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32 x 3,0 mm
v dél...

Načteno

edesky.cz/d/3981179

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bozkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz