« Najít podobné dokumenty

Obec Mutějovice - Dražební vyhláška pro Alenu Staňkovou Bechyňovou, V Břínkách 208, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

252 41 Zlatníky-Hodkovice.
č.j.: 067 EX 1103/04-493
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.Nc 2689/2004-42 ze dne 17.5.2004,které vydal Okresní soud v Rakovníku na základě
vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j.6C 1285/2002,který vydal Okresní soud Rakovník dne 14.02.2003 a
který se stal pravomocným dne 24.07.2003 a vykonatelným dne 27.07.2003,ve věci exekuce oprávněného: A -
Trading,a.s <.>,Karlova 455/48,11000,Praha 1,IČ 48289540,zast.Mgr.XXXXX XXXXX,advokát,Karlovo náměstí
XXX/XX,XXXXX,Praha 1,proti povinnému: XXXXX XXXXXXXX BECHYŇOVÁ,V Břínkách XXX,XXXXX <,>
Zlatníky-Hodkovice,nar.08.08.1963,zast.JUDr.XXXXXXXX XXXXXX,advokát,Budějovická XXXX/X,XXXXX,Praha X <,>
o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 12.8.2020
v 13:00 hod.na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 12.8.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> IV.Výsledná ce...
Dražební vyhláška pro Alenu Staňkovou Bechyňovou, V Břínkách 208,
č.j.: 067 EX 1103/04-493
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.Nc 2689/2004-42 ze dne 17.5.2004,které vydal Okresní soud v Rakovníku na základě
vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j.6C 1285/2002,který vydal Okresní soud Rakovník dne 14.02.2003 a
který se stal pravomocným dne 24.07.2003 a vykonatelným dne 27.07.2003,ve věci exekuce oprávněného: A -
Trading,a.s <.>,Karlova 455/48,11000,Praha 1,IČ 48289540,zast.Mgr.XXXXX XXXXX,advokát,Karlovo náměstí
XXX/XX,XXXXX,Praha 1,proti povinnému: XXXXX XXXXXXXX BECHYŇOVÁ,V Břínkách XXX,XXXXX <,>
Zlatníky-Hodkovice,nar.08.08.1963,zast.JUDr.XXXXXXXX XXXXXX,advokát,Budějovická XXXX/X,XXXXX,Praha X <,>
o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 12.8.2020
v 13:00 hod.na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 12.8.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> IV.Výsledná ce...

Načteno

edesky.cz/d/3981011

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mutějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz