« Najít podobné dokumenty

Obec Kunice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Chomutov
Mgr.XXX XXXXXXXX,soudní exekutor
Revoluční XX,XXX XX Chomutov,IČ: 66225108,DIČ: CZ6805280988
tel.474 335 579,776 081 383,e-mail: info@exekucecv.cz,DS: n7tg8u3
bankovní spojení: 3994315001/5500,Raiffeisenbank a.s <.>,vs: 156414
<br> Sp.zn.135 EX 1564/14-91
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Chomutov,se sídlem Revoluční XX,430 01
Chomutov
<br> pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaném Obvodním soudem pro Prahu 10 ze dne
28.03.2014,č.j.54 EXE 1567/2014-13 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXX
bytem Starostrašnická XXX/XX,Praha,RČ: XXXXXX/xxxx
<br> na návrh oprávněného: UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia,a.s <.>
se sídlem Želetavská 1525/1,Praha-Nusle,IČ: 64948242 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXX XXX,advokát,se sídlem Na královně č.p.862 <,>
Praha-Zbraslav,PSČ: 156 00
<br> k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 22.964,38 Kč,úroky z prodl.ve výši
7.05% ročně z částky 24.796,65 Kč ode dne 16.04.2013 do zaplacení,náhradu nákladů soudního nalézacího řízení ve
výši 10.507,60 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.2 zák.č <.>
120/2001 Sb.a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů <,>
<br> vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> http://drazby.exekucecv.cz/
<br> Zahájení dražebního jednání dne 29.07.2020 v 10:00:00 hodin <.>
<br> Ukončení dražebního jednání: Dražební jednání bude ...

Načteno

edesky.cz/d/3980802

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz