« Najít podobné dokumenty

Obec Libouchec - Opravné usnesení k elektronické dražbě zveřejněné 25. 06. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libouchec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opravné usnesení
E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n
Mgr.XXXXXX XXXXX – soudní exekutor
<br> Sídlo: Prokopa Holého XXX/XX,405 02 Děčín IV,IČO: 66254949,ID datové schránky: a9eg8ts
tel.: 412 530 303,fax: 412 531 678,e-mail: podatelna@exekutordecin.cz,http://www.exekutordecin.cz
<br> Pro platby: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.78-5255360297 / 0100,var.symbol: 281914
_____________________________________________________________________________________
<br> č.j.112 EX 2819/14-172
sp.zn.oprávněného 260/11SS
<br> Opravné usnesení
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Děčín,se sídlem Prokopa Holého
130/15,405 02 Děčín,Česká republika,pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení
exekuce,vydaném Okresním soudem v Ústí nad Labem ze dne 24.10.2011 č.j.47E 2009/2011-5 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXXXX XXXX
bytem Teplická č.p.XXX,Jílové-Martiněves,dat.nar.: 25.10.1988
<br> na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
se sídlem Orlická 4/2020,Praha-Žižkov,IČ: 41197518
<br> k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 19.492,- Kč,a povinnosti
povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce <,>
<br> vydává toto
<br> opravné usnesení :
Usnesení o nařízení elektronické dražby vydané soudním exekutorem Mgr.Zdeňkem Pánkem <,>
Exekutorský úřad Děčín,č.j.112 EX 2819/14-167 ze dne 24.6.2020 se opravuje bod výroku I.tak,že
správně zní:
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
portálu:
<br> www.e-drazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby: 10.09.2020 v 10:00:00 hodin <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: 10.09.2020 v 11:00:00 hodin <.>
<br> Od okamžiku zahájení dražby mohou dražitelé činit podání.Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí
podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za
to,že dražitelé stále činí pod...

Načteno

edesky.cz/d/3980765

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libouchec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz