« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Koněvova, rekonstrukce ul.- oznámení zah. říz. o změně stavby PKD-72843/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Koněvova, rekonstrukce ul.- oznámení zah. říz. o změně stavby PKD-72843/2020
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne Č.j.Vyřizuje / tel.Datum
- MHMP 982814/2020 Ing.XXXXX XXXXXX /
<br> XXX XXX XXX
XX.X.2020
<br> Sp.zn <.>
S-MHMP 1884658/2017 Počet stran: 2
<br>
O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Dne 15.6.2020 podal stavebník hlavní město Praha,se sídlem Mariánské nám.2,Praha 1 <,>
IČ 0006 4581,prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem
Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1,IČ 034 47 286,dále zastoupené firmou DIPO,spol.s r.o.<,>
IČ 6367 7075 se sídlem Legerova 14,120 00 Praha 2,u odboru pozemních komunikací a drah
Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „stavební úřad“) žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením nazvané:
„Rekonstrukce ulice Koněvova,Praha 3 - Žižkov,akce č.999337“
v rozsahu objektů SO 101 Komunikace a SO 501 Přípojky uličních vpustí
(dále jen „stavba“) <.>
<br> Výchozím podkladem navrhované změny je ověřená DSP,která je přílohou vydaného
stavebního povolení č.j.MHMP 167813/2019 s nabytím právní moci 13.6.2019 <.>
<br> Do této DSP byly zapracovány požadavky vznesené jednotlivými dotčenými orgány státní
správy a samosprávy při výrobních jednáních přípravy stavby v rozmezí 04/2019 až 01/2020:
<br> • Požadavek HMP na doplnění integračních opatření v souladu s platným generelem
cyklistické dopravy v předmětném úseku a to XXX.pro směr stoupání z centra <.>
<br> • Požadavek HMP a IPR na doplnění bezpečnostních opatření pro cyklistickou dopravu
v místě propojení cyklotrasy A240 s cyklotrasami A25,A257 a A421 vedených podél
vrchu Vítkova <.>
<br> • Požadavek MČ Praha 3 na doplnění 2 nových přechodů pro chodce
• Požadavek MČ Praha 3 a IPR na úpravu dopravního řešení tak,aby v místě nástupních
<br> hran zastávek BUS PID nedocházelo k zúžení chodníku oproti jeho návaznému úseku <.>
<br> Předmětem změny s...

Načteno

edesky.cz/d/3980702

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz