« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Křižovatka Plzeňská x Musílkova - stavební úpravy PKD-72844/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Křižovatka Plzeňská x Musílkova - stavební úpravy PKD-72844/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 810587/2020 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum: 22.6.2020
S-MHMP 2358333/2019
<br>
<br>
Oznámení o zahájení stavebního řízení
<br> Stavebník,Městská část Praha 5,nám.14.října 4,150 00 22 Praha 5,IČO 00063631 <,>
zastoupený společností ATELIÉR DUK s.r.o <.>,Kováků 2,150 00 Praha 5,IČO 27116468 <,>
podal dne 25.11.2019 u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m.Prahy žádost
o vydání stavebního povolení pro stavební záměr nazvaný:
<br> „Křižovatka Plzeňská x Musílkova – stavební úpravy“
v rozsahu stavebních objektů
<br> SO 101 Komunikace a zpevněné plochy MHMP
SO 301 Posun uličních vpustí
na pozemcích parc.č.4830/1,4830/6,4830/7,4830/8,4830/9,4830/10,4830/11,4830/12 a
4830/13 v k.ú.Smíchov a na pozemcích parc.č.1992/1,1992/30,1992/31,1992/32,1992/41 <,>
2021/1,2060,2061,2062/1 a 2062/5 v k.ú.Košíře,Praha 5 <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy - odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební
úřad příslušný dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.1 písm.c) a b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),oznamuje v souladu s § 112 odst.1 stavebního
zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení <.>
<br> Popis stavby:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy MHMP
Předmětem záměru jsou stavební úpravy vozovky a chodníků komunikace Plzeňská v délce
513 m,v rozsahu od Košířského náměstí (mimo) k místu napojení ulice Na Zámyšli do ulice
Vrchlického.Vrchní vrstva vozovky bude v celém úseku v tloušťce 40 mm zbroušena
a nahrazena novou živičnou vrstvou,Chodníky budou ze žulové dlažby...

Načteno

edesky.cz/d/3980701

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz