« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Smyčka Depo Hostivař PKD-72896/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smyčka Depo Hostivař PKD-72896/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/7 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
55-368/2020 / 11.3.2020 Ing.XXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 981308/2020 Počet listů/příloh: 7 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 2457576/2019 26.6.2020
<br>
<br> Oznámení zahájení stavebního řízení
<br>
Dne 4.12.2019 podal stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,se sídlem
Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9,IČO 000 05 886,zastoupený společností
METROPROJEKT Praha a.s <.>,se sídlem Argentinská 1621/36,170 00 Praha 7 (původně se
sídlem náměstí I.P.Pavlova 1786/2,120 00 Praha 2),IČO 452 71 895,žádost o stavební
povolení na stavbu
<br> „Smyčka Depo Hostivař“
<br> v rámci stavebních objektů
<br> 100 – Objekty TT a pozemních komunikací
SO 101 – Tramvajová trať
SO 102 – Tramvajová smyčka
SO 103 – Tramvajové zastávky
SO 111.1 – Vozovky a chodníky
SO 111.2 – Vozovky a chodníky
SO 111.11 – Přístřešky
SO 112 – Parkoviště
SO 131 Definitivní dopravní značení – nepodléhá povolení
<br> (Skupina stavebních objektů 300 – Vodohospodářské objekty nepodléhá povolení)
<br> 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO 401 – Trolejové vedení
SO 402 – Dráhové kabely JDCT – nepodléhá povolení
SO 403 – Elektrické ovládání a vyhřívání výhybek
SO 404 – Elektrické napájení označníků výhybek – nepodléhá povolení
SO 405 – Mazací zařízení
SO 423 – Úprava NN rozvodů DP – nepodléhá povolení
SO 432.1 – Osvětlení smyčky Depo Hostivař – nepodléhá povolení
SO 432.2 – Osvětlení smyčky Depo Hostivař – nepodléhá povolení
SO 433 – Úprava osvětlení P+R – nepodléhá povolení <.>
<br>
<br>
<br> č.j.MHMP 981308/2020
<br> 2/7
<br> Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 804/11 a 915/1 v katastrálním území
Male...

Načteno

edesky.cz/d/3980668

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz