« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Vyjádření se k podkladům - § 36/3 SŘ: Bytový dům Žižkova 5, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyjádření se k podkladům - § 36/3 SŘ: Bytový dům Žižkova 5, Brno (3,53 MB)
u I- :'% BIRl-UU í u Stavební úřad Dominikánská 2,601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno Číslo jednací: K podání: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: MCBS/2020/0098327/ŠKAR MCBS/2017/0039288 3200/MCBS/20 17/0039288 Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX Bi-no XX.XX.2020 DOMOPLAN - Bytový dům Žižkova,s.r.o <.>,IČ0 02679663,Údolní 326/11,602 00 Brno Územní řízení o umístění stavby nazvaiié:,<,> Bytový dům Žižkova,Brno': umístěný na pozemcích par.čís.885,886,k.ú.Veveří,obec Brno včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí,retenční nádrže a dopravníbo napojení umístěných iia pozeincích par.čís.885,886,884,826/7,k.ú.Veveří,obec Bi'no l'VVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENI Úřad městské části města Brna,Brno-střed,Stavebiií úřad (dále jen stavební úřad),příslušný podle ust.§ 13 odst.l písm.c) zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen stavební zákon),podle ust.§ 39 odst.1 ve spojení s ust.§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správnf řád),v územním řízení pro stavbu s názvem:,<,> Bytový dům Žižkova 5,Brno': umístěný na pozemcích par.ěís.885,886,k.ú.Veveří,obec Brno včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí,retenění nádrže a dopravního napojení umístěných na pozemcích par.čís.885,886,884,826/7,k.ú.Veveří,obec Brno rozhodl takto: Jelikož bylo ukončeiio dokazování ve výše uvedeném územním řízení,urěuje stavební úřad Ihůtu pro účastníky řízení kvyjádření se kpodkladům rozhodnutí shromážděným v uvedené věci ve spise stavebního úřadu sp.zn.3200/MCBS/0039288 do 10 dnů od doručení tohoto usnesení.Dle ust.§ 36 odst.3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.Dotčeiié oi-gány,příslušné k vydání závazného stanoviska (dle ust.S,149 odst.l správního řádu) nebo vyjádření,které je podkladem rozhodnutí správního orgáim,mají ve smyslu ust.§ 136 odst.4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením pi-ávo nahlížet do spisu ve stejném termÍnu...

Načteno

edesky.cz/d/3980473

Meta

Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz